onsdag 29. november 2017

Lucida navnene

The Lucida names


En lucida er en konstellasjons mest lyssterke/klareste stjerne. Siden dette er Lucidakullet har de selvsagt fått navn etter den mest lyssterke stjernen i hvert sin konstellasjon (stjernebilde).  Alle konstellasjonene kan sees på den nordlige halvkule.
Stjernenes lysstryke eller klarhet er angitt med et tall. Til lavere dette tallet er, til klarere er stjernen. En stjerne med lysstyrke 2,5 vil derfor se langt mer lyssvak ut på himmelen enn en stjerne med -0,5.  I tillegg er det oppgitt 2 tall for alle stjernene. Den tilsynelatende størrelsesklassen, dette er hvordan vi oppfatter stjernen når vi ser opp på nattehimmelen. Og den faktiske størrelsesklassen, dette er hvor lyssterk stjernen er i realiteten.
Vår egen sol har en tilsynelatende lysstryke på -26,74 og en faktisk lysstryke på 4,83

Jeg har valgt å ikke bruke stjernes bayerbetegnelse, selv om dette er det som vanligvis benyttes i astronomi. Jeg har heller valgt stjerner som også har et navn som har blitt godkjent av International Astronomical Union (IAU) gjennom Working Group of Star Names (WGSN), og nå er listet i katalogen over stjernenavn. Mange av stjernene har likevel et utall andre navn som har blitt brukt til ulike tider oppgjennom historien, og av ulike kulturer. De har sånn sett heller ikke alltid hørt til den samme konstellasjonen, da de til andre historiske tider og i andre kulturer gjerne har satt sammen stjernene på himmelen til andre konstellasjoner.

Alle illustrasjonene jeg har brukt her er fra appen StarWalk 2, de ser for enkelte stjernebilders vedkommende litt annerledes ut enn det som tradisjonelt har blitt brukt, jeg har likevel valgt å bruke dem for å få en helhet i representasjonen av navnene.


A lucida is the brightest star in a constellation of stars. Since this is teh Lucida litter, they have of course gotten names from the brightest star in a constellation each. All the constellations may bee seen from the Northern hemisphere.
The stars' brightness is given with a number. The lower the number the brighter the star. A star with a brightess of 2,5 will look a lot weaker in brightness than a star with -0,5. In addition there is given two numbers for each star. The visual magnitude which is what we precieve from earth when we look up at the night sky. And the absolute maginitude which is how bright the star really is.
Our own sun has a visual magnitude at -26.74 and an absolute magnitude at 4.83


I have chosen not to use the stars Bayer designation, even though these are the names most commonly used in astronomy. I have rather chosen stars that have names approved by the International Astronomical Union (IAU) through the Working Group of Star Names (WGSN), and has now been listed in the catalouge of star names. Several of the stars still have a wide selection of other names. These names have been used at different times through the history and in different cultures. The stars haven't belonged to the same constellation at all times and places either as other times or culutures might have put the stars together in different constellations.

All the illustrations used in this blog entry is from the app StarWalk 2, they might look a bit different for some constellation than the way they have traditionally been depicted, I have still chosen to use them to get a continous style through the presentation of the names.
Snøfrost Lysende Aldebaran
Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 0,87
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -0,63

Aldebaran har bayerbetegnelsen alfa Tauri – α Tau, og er lucidaen i stjernebildet Taurus, eller tyren på norsk.

Aldebaran ligger 86 lysår unna solen. Stjernen er oransjefarget kjempestjerne og er 44 ganger soldiameteren i størrelse.  Som mange andre stjerner er heller ikke Aldebaran en enkeltstående stjerne, men en dobbeltstjerne. Den andre er en bitte liten (i stjernesammenheng) brun dverg.

Dette er den 13. mest lyssterke stjernen på nattehimmelen. Navnet kommer av det arabiske al-dabarān som betyr «følgesvenn», fordi stjernen følger stjernehopen Pleiadene over himmelen. Dette er en av de letteste stjernene å finne på nattehimmelen, delvis fordi den er såpass lyssterk og delvis fordi den finnes enkelt ved å følge de tre stjernene i Orions belte til høyre.  Aldebaran has the Bayer designation alfa Tauri – α Tau, and is the lucida in the constellation Taurus (the ox).

Aldebaran is 86 lightyears from the sun. The star is an orange giant star and has 44 times the diameter of our sun. As a lot of other stars, Aldebaran isn't a singular star, but in a twin star system. The other star is a tiny (by comparison) brown dwarf.

This is the 13th brightest star in the night sky. The name comes from the arabic al-dabarān  wich means "the follower", the names is most likely gotten because it follows the star cluster Pleiadene across the sky. This is one of the easiest stars to find in the night sky, in part because it's so Bright and in part because it is easilly found by following the three stars in Orion's belt to the right.Snøfrost Strålende Sirius


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): -1,44
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): 1,45

Sirius har bayerbetegnelsen alfa Canis majoris – α CMa, og er lucidaen i stjernebildet Canis Major, eller storehund på norsk.

Sirius fremstår som så lyssterk både på grunn av sin egen luminositet, og på grunn av sin nærhet til jorden. Den er bare 8,6 lysår unna og er dermed en av våre nærmeste naboer. Det som øyet oppfatter som en enkelt stjerne er egentlig et dobbeltstjernesystem som består av en hvit hovedserie stjerne, Sirius A, og en svak hvit  dverg, Sirius B

Sirius er også den mest lyssterke stjernen på nattehimmelen. Navnet "Sirius" kommer fra gammelgresk "Seiros" som betyr glødende eller "tenneren", kanskje fordi stjernen var forbundet med sommeren. Den blir også kalt hundestjernen og blir koblet til "hundedagene" - de varmeste dagene på året.  

Sirius utgjør vintertriangelet sammen med Procyon og Betelgeuse


Sirius has the Bayer designation alfa Canis majoris – α CMa, and is the lucida in the constellation Canis Major (greater dog).

Sirius appreas as Bright as it is both because of it's own brightness but also because of it's closeness to the eart. It is only 8,6 light years away, and is one of our closest neighbours in space. What the eye sees as one star is in reallity two, it consists of a white main sequence star, Sirius A, and a weak white dwarf, Sirius B.

Sirius is the brightest star in the night sky. The name "Sirius" comes from the old greek "Seiros" which means  "the scorcherer", maybe because the star was connected to the summer. It is also called the dog star and was connected to the "dog days" - the warmest days  in the year.
Sirius is a part of the winter triangle together With Procyon and Betelgeuse.Snøfrost Funklende Vega


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 0,03
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): 0,58

Vega har bayerbetegnelsen alfa Lyrae – α Lyr, og er lucidaen i stjernebildet Lyra, eller lyren på norsk.
Denne stjernen er en blå-hvit supergigant som ligger 23,5 lysår borte

Vega er den 5. mest lyssterke stjernen på nattehimmelen, og den 2. mest lyssterke her i den nordlige hemisfære. Dette var den første stjernen som ble fotografert, i 1850. Navnet Vega kommer fra det arabiske ordet waqi, «fallende», etter uttrykket an-nasr al wāqi`, som betyr «den fallende ørna».
Sommertriangelet består av stjernene Vega, Deneb og Altair


Vega has the Bayer designation  alfa Lyrae – α Lyr, and is the lucida in the constellation Lyra.
This star is a blue-white supergiant about 23,5 light years away. 

Vega is the 5th brightest star in the night sky, and the 2nd brightest in the northern hemisphere. This was the first star ever to be photographed, in 1850. The name Vega comes from the arabic word waqi "falling" afther the expression an-nasr al wāqi`, which means "the falling eagle".
The summer triangle consists of the stars Vega, Deneb and Altair.Snøfrost Skinnende Deneb


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 1,25
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -8,73

Deneb har bayerbetegnelsen alfa Cygni – α Cyg, og er lucidaen i stjernebildet Cygnus, eller svanen på norsk. 

Med sin faktiske størrelsesklasse på -8,73 så er dette en av de mest lyssterke stjernene man kjenner til med en lysintensitet som er 200.000 ganger vår egen sol, men anslaget er noe usikkert og dette er i den øvre enden av anslagene. Det er uansett sikkert at dette er en av de klareste stjernene der ute.

Dette er den 19. mest lyssterke stjernen på nattehimmelen fordi den ligger så langt borte, rundt 1550 lysår (anslagene varierer 1340-1840 lysår). Deneb har navnet sitt fra arabisk dhaneb, som betyr "hale", og kommer fra uttrykket Dhanab ad-Dajāja "hønas hale". Rundt år 9800 vil Deneb være den stjernen som står nærmest himmelens nordpol og bli "polarstjernen". 
Sommertriangelet består av stjernene Vega, Deneb og Altair. 


Deneb has the Bayer designation  alfa Cygni – α Cyg, and is the lucida in the constellation Cygnus (the swan)

With its absolute magnitude of about 8,73 this is one of the brightest stars we know of with a light intensity 200.000 times that of our own sun, but the figures will vary with sources as it is not easy to make an exact measure. However it is certain that Deneb is one of the brightest stars out there.

This is the 19th brightests stars in the night sky seen from earth as it is so far away, about 1550 light years (between 1340 and 1840 light years). Deneb has it's name from the arabic dhaneb, meaning "tail", and it comes from the phrase Dhanab ad-Dajāja ", or "tail of the hen". Around year 9800 Deneb will be the star closest to the sky's north pole, and will become the "north star". 
The summer triangle consists of the stars Vega, Deneb and Altair.Snøfrost Glimtende Enif


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 2,38
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -4,19

Enif har bayerbetegnelsen epsilon Pegasi – ε Peg, og er lucidaen i stjernebildet Pegasus. 

Denne stjernen ligger rundt 690 lysår unna solen, og kan enkelt sees på nattehimmelen uten noen former for hjelpemidler. Enif er en ganske gjenomsnittelig stjerne for en oransje supergigant som er godt inn i sin utvikling.

Enif het tradisjonelt dette, og navnet kommer fra det arabiske ordet for "nese" på grunn av dens posisjon på mulen til Pegasus. I 2016 organiserte IAU WGSN som skulle katalogisere og standarisere navn for stjernene. I WGSNs første publikasjon i juli 2016 fikk denne stjernen offisielt navnet Enif.


Enif has the Bayer designation  epsilon Pegasi – ε Peg, and is the lucida in the constellation Pegasus. 

This star is about 690 light years away from the sun, and are easilly seen on the night sky without any aids. Enif is a fairly average star for an orange supergiant well into it's evolution.

Enif is the traditional name of this star, and the name has it's origins in the arabic word for "nose" because of it's position on the nose of Pegasus. In 2016 the IAU organised WGSN who had the task of catalouging and standarise the star names. In WGSNs first publication from July 2016 this star was officially given the name Enif.Snøfrost Tindrende Polaris


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 1,97
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -3,64

Polaris har bayerbetegnelsen alfa Ursae Minoris – α UMi, og er lucidaen i stjernebildet Ursa Minor, eller lillebjørn på norsk. 

Den ligger mellom 323 og 460 lysår unna solen, og er den stjernen som i dag står næremst himmelens nordpol og er dermed polarstjernen. Polaris består i realiteten av 3 stjerner. Polaris Aa, Polaris Ab og Polaris B. Det er Polaris Aa vi ser når vi ser på denne stjernen uten noen hjelpemidler.  Polaris Aa er en lyssterk gigant eller supergigant.

Polaris, som er det moderne WGSN godkjente, navnet til stjernen er en forkortelse fra det nylatine navnet Stella Polaris "polarstjernen".  Denne stjernen har hatt stor betydning for navigasjon i tidligere tider, inkluder hos vikingene som kalte den «Leiðarstjarna» som betyr "lederstjerne"


Polaris has the Bayer designation alfa Ursae Minoris – α UMi, and is the lucida in the constellation Ursa Minor (little dipper). 

It is between 323 and 460 light years away from our sun, and is the star that today is closest to the sky's north pole, and as such the "north star". Polaris is in reality 3 stars. Polaris Aa, Polaris Ab and Polaris B. It is Polaris Aa we see when we look at this star without any aids.  Polaris Aa is a bright giant or supergiant. 

Polaris, which is the modern WGSN approved name for this star is a shortened name for the new latin name Stella Polaris "polar star". This star has had a great impact on navigation in earlier times, including with the viking who called it «Leiðarstjarna» meaning "the leading star"

onsdag 22. november 2017

1 mnd gamle og oppstilte bilder

1 month old and stacking photosI går var Lucidakullet 1 mnd gamle, og det ble gjort noen første forsøk på å ta oppstilte bilder av dem. Det ble jo litt så som så, men et lite inntrykk får man jo av dem. Ørene til valpene lever litt sine egne liv for øyeblikket. Opp det ene øyeblikket og ned det andre. Et par av de har alltid to stående ører nå, mens andre har ett opp og ett ned mesteparten av tiden.

Valpene bor fortsatt i stua og får med seg alle slags daglige lyder. Alt fra skrammel med elementene til valpegården, til ulike lyder på TV, støvsuger, vasking, og selvsagt også lyden av de andre hundene.

Så langt har de hatt besøk 4 ganger av fremmede mennesker for dem, inkludert 2 barn, og det har gått veldig bra. De er våkne og nysgjerrige. Viser ingen frykt ovenfor disse fremmede menneskene. Normalt sett ville vi tatt dem ut også rundt denne alderen men da været ikke er toppers, og det i tillegg er mørkt både før jeg drar på jobb og når jeg kommer hjem, så blir det utsatt litt for disse valpenes vedkommende. Men i løpet av den neste uken skal de selvsagt få sine første turer ut også.

De er nå våkne stadig lengre strekker av gangen. De leker med hverandre, og de har interesse for leker. De tygger og smaker på alt, og det er kjempeartig å dra i våre klær og ikke minst tygge på crocs. Selv om de har mer egnede leker tilgjengelig, så er det helt klart mer moro å tygge på ting vi har på oss.


Yesterday the Lucida litter was 1 month old, and we did the first try on some stacking photos of them. It ended up a little bit of this and a little bit of that, but you'll get an impression of them. The puppies' ears are living their own life at the moment. Up one second and down the next. A couple of them have standing ears all the time now, while most of them have one up and one down more than both up at the moment. 

The puppies are still living in the living room and get to experience all kinds of daily noises. From the rattling of the puppy pen elements being moved, to different sounds from the TV, the vacuum cleaner and of course the sound of the other dogs as well.

So far they had visits from strangers 4 times, including 2 children, and it went very well. They were alert and curious. Didn't show any kind of fear towards these humans they didn't know.
Normally we would have brought them outside as well at this age, but as the weather hasn't been the best and it is dark before I go to work and dark when I get back home, it will be postponed a little bit for these ones. However during the comming week they will get their first trips outside.

They are now awake for longer and longer periods at the time. They play with eachother, and the show interest in toys. They chew and taste everything, and find it super fun to pull in our clothes and not the least chew on the crocs. Even if they do have more suitable toys to choose from, so far it's more fun to play with our garments. Tispe 1 / female 1

Tispe 1 / female 1

Tispe 2 / female 2

Tispe 2 / female 2

Hann 1 / male 1

Hann 1 / male 1

Hann 2 / male 2

Hann 2 / male 2


Tispe 3 / female 3

Tispe 3 / female 3

Tispe 4 / female 4

Tispe 4 / female 4

De stolte foreldrene til disse små rakkarene er:
The proud parents of these little rascals are:tirsdag 21. november 2017

En fullcertet Snøfrost på Stord og Dogs 4 All

last CAC for a Snøfrost at Stord, and Dogs 4 All

12. november var Snøfrost Ville Aniachak på utstilling på Stord. Hun fikk en fin kritikk av dommeren Ricky Lochs-Romans fra Nederland.

The 12th of November Snøfrost Ville Aniakchak attended a dog show at Stord. She got a very nice cirtique from the Dutch judge Ricky Lochs-Romans

2 years old. Very typical in nose to tail. Everything we like to see in a standard type. Little longer legs than body depth. Typical foxtail. Lovely typical coat. Beautiful head in every part. Moving very nice with elegance, low to ground in a good way. 
Excellent CK CERT BIR
Excellent CQ CAC BOB

Med dette er Frøya fullcertet da hun nå har alle certene for norsk utstillingschampionat, men hun trenger en bruksmeritering for å løse inn championatet.

Tusen takk til eier Hege Nilsen for at du har stilt henne ut. 


With this result Frøya has all the points/CACs she needs for the Norwegian show championship, but she needs a working trail to get the title. 


Thank you so much to the owner Hege Nilsen for exhibiting her. 
Dogs 4 All - Norsk Vinnerutstilling 
Var ingen stor suksess for oss i år, men jeg hadde en trivelig dag på utstilling med venner, og valpen Dalbris som bare var med for treningens skyld fikk mye fin mijøtrening.
Dommeren var den irske Fiona Clarke

Jeg hadde med meg junioren Snøfrost Forlokkende Huldra som fikk en very good


The Norwegian winner show wasn't any big sucess this year, but I had a nice day at the dogs show with friends and the puppy Dalbris (not entered) got a lot of nice show ground training.
The judge was Irish Fiona Clarke.

I brought the junior female Snøfrost Forlokkende Huldra who ended up with a very good.
og veteranen N UCH Hightower's A Dream Comes True som fikk Excellent.  
and the veteran N UCH Hightower's A Dream Comes True who got an Excellent.

tirsdag 14. november 2017

Lucidakullet vokser og utvikler seg.

the Lucida litter growing and developing


De små lovende har nå blitt over 3 uker gamle. De er nysgjerrige og våkne. De siste par dagene har de også lært seg å gå på det glatte stuegulvet (noe som ikke er helt enkelt når man så vidt har lært seg å gå).

Den største av valpene har nå rundet 2kg, og de andre er ikke langt bak. De får nå et kjøttmåltid om dagen, og kommer snart til å få 2 om dagen. Tørrfôr har de ikke begynt å spise enda.  De kan nå holde kroppsvarmen selv, og de kan gå på do selv. Noe som gjør de mindre avhengige av å være på et område med passe temperatur og litt mer selvstendige. Men fortsatt er mamma Stjerne midten av deres verden. De har også begynt å leke med hverandre, og smake på alt de kommer over.

De har fått sin første ormekur med Banminth pasta, og alle tok den uten mye om og men.The little promising ones have turned 3 weeks old. They are curious and alert. The last few days they have learned to walk on the slippery livingroom floor as well (which isn't so easy in the beginning when you're just learing how to walk).

The largest of the puppies have reached 2kg, and the others aren't far behind. They are now eating one meal of meat every day, and soon will start to eat two meals a day. They haven't started to eat dry kibblings yet. They are now able to keep their body temperature by themselves and they are able to pee and poo without assitance from mum. This makes the less depended on the temperature in the room, and makes them a bit more independent. Still their mother Stjerne is the center of their world. They have started to play with eachother, and taste everything they come across.

They've gotten their first round of de-worming with Banminth pasta, and all took it without much ado. 


mat!
food!

smake på fingre
tasting fingers

tispe 1
female 1

tispe 2
female 2

hann 1
male 1

hann 2
male 2

tispe 3
female 3

tispe 4
female 4


lørdag 4. november 2017

Lucidakullet, 2 uker gamle

the Lucida litter, 2 weeks oldI dag er lucidaene 2 uker gamle. De har fått klørne klipt for første gang, noe som alle taklet veldig bra. Ingen overdreven sprelling og ingen hyling. De blir stadig mer aktive, men å få beina under seg er fortsatt vanskelig og kun noe som gjøres i korte strekker av gangen. De veier nå alle godt over det doble av sin fødselsvekt. Minste valp veier nå 1180 g og største veier 1328 g. Største og minste valp har alltid vært største og minste valp, og de vokser godt alle sammen. Sist uke har de lagt på seg 404g til 488 g

Alle har nå fått opp øynene sine, og det er 6 par med vakre brune øyne. Valpene får straks mer uttrykk når øynene er åpnet. De har også begynt å reagere litt på lyder, så ørene er også åpnet noe, men de er enda ikke helt åpne.

De små valpene har i løpet av denne uken for det meste gjort det de har gjort fra fødselen av; spist, sovet og blitt stelt med av mamma Stjerne. Men de har også vært på stadig lengre turer ut av valpekassa for å få kos med oss mennesker i sofaen først og fremst. De er fortsatt for små til at det er noe poeng å ta de utendørs.Today the lucidas are 2 weeks old. They have gotten their nails trimmed for the first time, and every single one of them handled it very well, no excessive squiggling and no screaming. They are getting more and more active, but to stand and walk is still a bit difficult and something they only do in short bursts. They have all more than doubled their birthweigth. The smallest of them is now weighing in at 1180 g and the biggest 1328 g. The largest and smallest have always been the largest and smallest of the puppies, and all grow very well. Last week they gaind between 404 g and 488 g


All the puppies have opened their eyes, and there are 6 pairs of beautiful brown eyes. The puppies get a lot more of an expression as soon as their eyes open. They have also started to react a bit to some sounds, so the ears are on their way to open up too, although not fully open yet.

The little puppies have during this week mostly done what they have done every day since they were born; eaten, slept and been cared for by their mother Stjerne. However they have been to some increasingling longer visits outside their puppy box to be cuddled by us humans, mostly in the sofa. They are still too young to go outside.