Lucida navnene

The Lucida names


En lucida er en konstellasjons mest lyssterke/klareste stjerne. Siden dette er Lucidakullet har de selvsagt fått navn etter den mest lyssterke stjernen i hvert sin konstellasjon (stjernebilde).  Alle konstellasjonene kan sees på den nordlige halvkule.
Stjernenes lysstryke eller klarhet er angitt med et tall. Til lavere dette tallet er, til klarere er stjernen. En stjerne med lysstyrke 2,5 vil derfor se langt mer lyssvak ut på himmelen enn en stjerne med -0,5.  I tillegg er det oppgitt 2 tall for alle stjernene. Den tilsynelatende størrelsesklassen, dette er hvordan vi oppfatter stjernen når vi ser opp på nattehimmelen. Og den faktiske størrelsesklassen, dette er hvor lyssterk stjernen er i realiteten.
Vår egen sol har en tilsynelatende lysstryke på -26,74 og en faktisk lysstryke på 4,83

Jeg har valgt å ikke bruke stjernes bayerbetegnelse, selv om dette er det som vanligvis benyttes i astronomi. Jeg har heller valgt stjerner som også har et navn som har blitt godkjent av International Astronomical Union (IAU) gjennom Working Group of Star Names (WGSN), og nå er listet i katalogen over stjernenavn. Mange av stjernene har likevel et utall andre navn som har blitt brukt til ulike tider oppgjennom historien, og av ulike kulturer. De har sånn sett heller ikke alltid hørt til den samme konstellasjonen, da de til andre historiske tider og i andre kulturer gjerne har satt sammen stjernene på himmelen til andre konstellasjoner.

Alle illustrasjonene jeg har brukt her er fra appen StarWalk 2, de ser for enkelte stjernebilders vedkommende litt annerledes ut enn det som tradisjonelt har blitt brukt, jeg har likevel valgt å bruke dem for å få en helhet i representasjonen av navnene.


A lucida is the brightest star in a constellation of stars. Since this is teh Lucida litter, they have of course gotten names from the brightest star in a constellation each. All the constellations may bee seen from the Northern hemisphere.
The stars' brightness is given with a number. The lower the number the brighter the star. A star with a brightess of 2,5 will look a lot weaker in brightness than a star with -0,5. In addition there is given two numbers for each star. The visual magnitude which is what we precieve from earth when we look up at the night sky. And the absolute maginitude which is how bright the star really is.
Our own sun has a visual magnitude at -26.74 and an absolute magnitude at 4.83


I have chosen not to use the stars Bayer designation, even though these are the names most commonly used in astronomy. I have rather chosen stars that have names approved by the International Astronomical Union (IAU) through the Working Group of Star Names (WGSN), and has now been listed in the catalouge of star names. Several of the stars still have a wide selection of other names. These names have been used at different times through the history and in different cultures. The stars haven't belonged to the same constellation at all times and places either as other times or culutures might have put the stars together in different constellations.

All the illustrations used in this blog entry is from the app StarWalk 2, they might look a bit different for some constellation than the way they have traditionally been depicted, I have still chosen to use them to get a continous style through the presentation of the names.
Snøfrost Lysende Aldebaran
Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 0,87
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -0,63

Aldebaran har bayerbetegnelsen alfa Tauri – α Tau, og er lucidaen i stjernebildet Taurus, eller tyren på norsk.

Aldebaran ligger 86 lysår unna solen. Stjernen er oransjefarget kjempestjerne og er 44 ganger soldiameteren i størrelse.  Som mange andre stjerner er heller ikke Aldebaran en enkeltstående stjerne, men en dobbeltstjerne. Den andre er en bitte liten (i stjernesammenheng) brun dverg.

Dette er den 13. mest lyssterke stjernen på nattehimmelen. Navnet kommer av det arabiske al-dabarān som betyr «følgesvenn», fordi stjernen følger stjernehopen Pleiadene over himmelen. Dette er en av de letteste stjernene å finne på nattehimmelen, delvis fordi den er såpass lyssterk og delvis fordi den finnes enkelt ved å følge de tre stjernene i Orions belte til høyre.  Aldebaran has the Bayer designation alfa Tauri – α Tau, and is the lucida in the constellation Taurus (the ox).

Aldebaran is 86 lightyears from the sun. The star is an orange giant star and has 44 times the diameter of our sun. As a lot of other stars, Aldebaran isn't a singular star, but in a twin star system. The other star is a tiny (by comparison) brown dwarf.

This is the 13th brightest star in the night sky. The name comes from the arabic al-dabarān  wich means "the follower", the names is most likely gotten because it follows the star cluster Pleiadene across the sky. This is one of the easiest stars to find in the night sky, in part because it's so Bright and in part because it is easilly found by following the three stars in Orion's belt to the right.Snøfrost Strålende Sirius


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): -1,44
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): 1,45

Sirius har bayerbetegnelsen alfa Canis majoris – α CMa, og er lucidaen i stjernebildet Canis Major, eller storehund på norsk.

Sirius fremstår som så lyssterk både på grunn av sin egen luminositet, og på grunn av sin nærhet til jorden. Den er bare 8,6 lysår unna og er dermed en av våre nærmeste naboer. Det som øyet oppfatter som en enkelt stjerne er egentlig et dobbeltstjernesystem som består av en hvit hovedserie stjerne, Sirius A, og en svak hvit  dverg, Sirius B

Sirius er også den mest lyssterke stjernen på nattehimmelen. Navnet "Sirius" kommer fra gammelgresk "Seiros" som betyr glødende eller "tenneren", kanskje fordi stjernen var forbundet med sommeren. Den blir også kalt hundestjernen og blir koblet til "hundedagene" - de varmeste dagene på året.  

Sirius utgjør vintertriangelet sammen med Procyon og Betelgeuse


Sirius has the Bayer designation alfa Canis majoris – α CMa, and is the lucida in the constellation Canis Major (greater dog).

Sirius appreas as Bright as it is both because of it's own brightness but also because of it's closeness to the eart. It is only 8,6 light years away, and is one of our closest neighbours in space. What the eye sees as one star is in reallity two, it consists of a white main sequence star, Sirius A, and a weak white dwarf, Sirius B.

Sirius is the brightest star in the night sky. The name "Sirius" comes from the old greek "Seiros" which means  "the scorcherer", maybe because the star was connected to the summer. It is also called the dog star and was connected to the "dog days" - the warmest days  in the year.
Sirius is a part of the winter triangle together With Procyon and Betelgeuse.Snøfrost Funklende Vega


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 0,03
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): 0,58

Vega har bayerbetegnelsen alfa Lyrae – α Lyr, og er lucidaen i stjernebildet Lyra, eller lyren på norsk.
Denne stjernen er en blå-hvit supergigant som ligger 23,5 lysår borte

Vega er den 5. mest lyssterke stjernen på nattehimmelen, og den 2. mest lyssterke her i den nordlige hemisfære. Dette var den første stjernen som ble fotografert, i 1850. Navnet Vega kommer fra det arabiske ordet waqi, «fallende», etter uttrykket an-nasr al wāqi`, som betyr «den fallende ørna».
Sommertriangelet består av stjernene Vega, Deneb og Altair


Vega has the Bayer designation  alfa Lyrae – α Lyr, and is the lucida in the constellation Lyra.
This star is a blue-white supergiant about 23,5 light years away. 

Vega is the 5th brightest star in the night sky, and the 2nd brightest in the northern hemisphere. This was the first star ever to be photographed, in 1850. The name Vega comes from the arabic word waqi "falling" afther the expression an-nasr al wāqi`, which means "the falling eagle".
The summer triangle consists of the stars Vega, Deneb and Altair.Snøfrost Skinnende Deneb


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 1,25
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -8,73

Deneb har bayerbetegnelsen alfa Cygni – α Cyg, og er lucidaen i stjernebildet Cygnus, eller svanen på norsk. 

Med sin faktiske størrelsesklasse på -8,73 så er dette en av de mest lyssterke stjernene man kjenner til med en lysintensitet som er 200.000 ganger vår egen sol, men anslaget er noe usikkert og dette er i den øvre enden av anslagene. Det er uansett sikkert at dette er en av de klareste stjernene der ute.

Dette er den 19. mest lyssterke stjernen på nattehimmelen fordi den ligger så langt borte, rundt 1550 lysår (anslagene varierer 1340-1840 lysår). Deneb har navnet sitt fra arabisk dhaneb, som betyr "hale", og kommer fra uttrykket Dhanab ad-Dajāja "hønas hale". Rundt år 9800 vil Deneb være den stjernen som står nærmest himmelens nordpol og bli "polarstjernen". 
Sommertriangelet består av stjernene Vega, Deneb og Altair. 


Deneb has the Bayer designation  alfa Cygni – α Cyg, and is the lucida in the constellation Cygnus (the swan)

With its absolute magnitude of about 8,73 this is one of the brightest stars we know of with a light intensity 200.000 times that of our own sun, but the figures will vary with sources as it is not easy to make an exact measure. However it is certain that Deneb is one of the brightest stars out there.

This is the 19th brightests stars in the night sky seen from earth as it is so far away, about 1550 light years (between 1340 and 1840 light years). Deneb has it's name from the arabic dhaneb, meaning "tail", and it comes from the phrase Dhanab ad-Dajāja ", or "tail of the hen". Around year 9800 Deneb will be the star closest to the sky's north pole, and will become the "north star". 
The summer triangle consists of the stars Vega, Deneb and Altair.Snøfrost Glimtende Enif


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 2,38
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -4,19

Enif har bayerbetegnelsen epsilon Pegasi – ε Peg, og er lucidaen i stjernebildet Pegasus. 

Denne stjernen ligger rundt 690 lysår unna solen, og kan enkelt sees på nattehimmelen uten noen former for hjelpemidler. Enif er en ganske gjenomsnittelig stjerne for en oransje supergigant som er godt inn i sin utvikling.

Enif het tradisjonelt dette, og navnet kommer fra det arabiske ordet for "nese" på grunn av dens posisjon på mulen til Pegasus. I 2016 organiserte IAU WGSN som skulle katalogisere og standarisere navn for stjernene. I WGSNs første publikasjon i juli 2016 fikk denne stjernen offisielt navnet Enif.


Enif has the Bayer designation  epsilon Pegasi – ε Peg, and is the lucida in the constellation Pegasus. 

This star is about 690 light years away from the sun, and are easilly seen on the night sky without any aids. Enif is a fairly average star for an orange supergiant well into it's evolution.

Enif is the traditional name of this star, and the name has it's origins in the arabic word for "nose" because of it's position on the nose of Pegasus. In 2016 the IAU organised WGSN who had the task of catalouging and standarise the star names. In WGSNs first publication from July 2016 this star was officially given the name Enif.Snøfrost Tindrende Polaris


Tilsynelatende størrelsesklasse (visual magnitude): 1,97
Faktisk størrelsesklasse (absolute magnitude): -3,64

Polaris har bayerbetegnelsen alfa Ursae Minoris – α UMi, og er lucidaen i stjernebildet Ursa Minor, eller lillebjørn på norsk. 

Den ligger mellom 323 og 460 lysår unna solen, og er den stjernen som i dag står næremst himmelens nordpol og er dermed polarstjernen. Polaris består i realiteten av 3 stjerner. Polaris Aa, Polaris Ab og Polaris B. Det er Polaris Aa vi ser når vi ser på denne stjernen uten noen hjelpemidler.  Polaris Aa er en lyssterk gigant eller supergigant.

Polaris, som er det moderne WGSN godkjente, navnet til stjernen er en forkortelse fra det nylatine navnet Stella Polaris "polarstjernen".  Denne stjernen har hatt stor betydning for navigasjon i tidligere tider, inkluder hos vikingene som kalte den «Leiðarstjarna» som betyr "lederstjerne"


Polaris has the Bayer designation alfa Ursae Minoris – α UMi, and is the lucida in the constellation Ursa Minor (little dipper). 

It is between 323 and 460 light years away from our sun, and is the star that today is closest to the sky's north pole, and as such the "north star". Polaris is in reality 3 stars. Polaris Aa, Polaris Ab and Polaris B. It is Polaris Aa we see when we look at this star without any aids.  Polaris Aa is a bright giant or supergiant. 

Polaris, which is the modern WGSN approved name for this star is a shortened name for the new latin name Stella Polaris "polar star". This star has had a great impact on navigation in earlier times, including with the viking who called it «Leiðarstjarna» meaning "the leading star"

Kommentarer