Folketrokullet har kommet til verden

 The (Norwegian) folklore litter has arrived


23. mars 2023 ankom 5 friske og sterke valper. Dette er et kull jeg er veldig glad for at vi har fått. Huldra representerer en linje fra Denalis første kull som frem til i år stoppet opp ved Huldra (som nå er 6 år) og Dalbris (som er 5 år - straks 6).  Det er noe eget og spesielt med det første kullet til Denali som var min stamtispe. Dette ligger mye på følelsesplanet, men jeg er veldig glad for at vi nå har fått neste generasjon. Så får jo tiden vise hvordan disse små utvikler seg. 

The 23rd of March 2023 5 healthy and strong puppies arrived. This is a litter I'm very happy to welcome into the world. Huldra represents a line from Denali's first litter. A line that stopped with Huldra (6 years old) and Dalbris (soon to be 6 years old) untill now. There is something special about Denali's first litter to me, she was my foundation bitch. This has more to do with feelings than anything else, but I'm very happy we know have th next generation on the ground. Time will show how these little ones develops. 


Huldra er en snill, ukomplisert og glad tispe med flotte bevegelser. Hun er bare stilt ut et fåtall ganger og er en hund som ikke gjør så mye ut av seg. Hun er ikke en som viser seg frem så mye og kan være litt forsiktig i enkelte situasjoner.  Hun har gått en del i spannet, og gjør en ærlig jobb i selen. Huldra trives minst like godt som tur og kløvhund  så vi har gjort mer av dette med henne. 

Huldra is a kind, uncomplicated and happy bitch with wonderful movements. She has only been shown a few times, and is a dog that doesn't show her self all that much. She is a bit careful in some situations. She has been running in my dog team and does a fair and even job in harness. Huldra thrives at least as well as a hiking and backpacking dog, and we've done more of that with her. Helsemessig er det ingenting å utsette på henne så langt i livet. Hun var øyenlyst fri og gonioskopert normal i 2019 (da hun var 3 år gammel) og i 2022 med en liten opasitet langs Y-sømmen på ene øyet. Denne lille opasiteten er ikke til hinder for henne, eller av betydning for avl. 
Huldra har også blitt DNA analysert av Embark og det er ikke funnet noen sykdommer hun bærer på, eller har. Dette betyr ikke at hun ikke kan bære på noe, men at hun ikke bærer på noen av de vi kjenner genmutasjonen til, dette inkluderer 3 sykdommer/tilstander som er relevant for rasen siberian husky (disse er riktignok ikke så utbredt i rasen). 

Huldra's health is impeccable so far in her life. She was eye screened clear and gonioscopied normal as a three year old. In 2022 (at 5,5 years old) a smal opasity was found along the y-suture in one of her eyes. This small imperfection is of no consequence to her, and isn't limiting for breeding. 

Her DNA has been analyzed by Embark, and there hasn't been found any diseases that she carries or has. This doesn't mean she can't cary anything else, but at least most of the known mutations that causes disease in dogs is clear in her. That includes 3 diseases that are relevant for Siberian Huskies (however they are not all that prevalent in the breed as a whole). Bobo er en svensk hannhund jeg har kikket litt på siden han var valp, og nå har han fylt 6 år.  Bobo har jevnt over gjort det  bra på utstillinger og er dansk juniorchampion og dansk champion. Moren hans representerer en del nytt for meg, mens faren hans er halvbror til vår Stjerne. 

Han er en hannhund med et vennlig vesen. En gentleman rundt Huldra når vi kom på besøk.  Bobo er en fint bygd hannhund med god lengde på beina som vi håper at valpene hans vil arve.

Helsemessig er han klinisk frisk, men han har en anmerkning av ukjent betydning på øyenlysningen fra han var yngre. Jeg valgte likevel å bruke ham da hans morslinje er mindre utbredt og han ellers har mye å tilføre av gode kvaliteter.  Anmerkningen har ikke påvirket ham i det hele tatt så langt i livet, og vil antagelig ikke påvirke ham seinere heller.


Bobo is a Swedish male that I've looked at since he was a puppy, and now he is 6 years old. Bobo has done well at dog shows and is a Danish champion and junior champion. His mother represent some new blood to me, while his father is half brother of our Stjerne. 

He is a kind and gentle male and was a gentleman towards Huldra when we came for a visit. Bobo is nicel built and with a nice lenght of legs. We're hoping his puppies will inherit some of his leg lenght. 

From a health prespectiv he is clinically healthy. However he does have a remark on his eyes that is of uncertain imortance.  I still decided to use him as his mother's line is not so wide spread and he has a lot to offer of other good qualities.  The remark has not affected his life at all to this point, and probably won't affect him later.

Bobo sammen med sin søster, beste par på World Dog Show i 2018
Bobo with his sister, best brace at World Dog Show in 2018

Disse valpene har mange slektinger som har blitt gamle uten store helseproblemer, så vi håper det lover godt også for disse unge livene.  
Huldras far ble 12 år, hennes mor er 11 år og fortsatt i god form. Huldras mormor (Denali) ble 13,5 år og hennes farfar og farmor ble også rundt 13 år gamle. Bobos mor er per i dag 13 år gammel og hans far er foreløpig 10 år gammel. 

These puppies have several relations that has become old dogs without much health related problems, so we're hoping this will be true for these young lives as well.
Huldra's dad became 12 years old, her mother is 11 years old and still going strong. Her maternal grandmother (Denali) became 13,5 years old and her paternal grandfoather and grandmother was around 13 years old as well. Bobo's mother is 13 years old and his father is so far 10 years old.


Fødselen og de første dagene i Folketrokullets liv

The birth and the first days in the life of the Folkelore litter

Huldra startet med oppblokkingen kvelden og natten til 23. mars. Valpene bestemte seg for at de ville være der inne til godt ut på morgenkvisten. Jeg var selv på jobb på dette tidspunktet, mens Truls var "fødselsassistent". Huldra klarte alt selv, som er vanlig for våre tisper, men vi etterlater aldri en fødende tispe aleine så klart.  

Huldra started her preparations toward the birth during the evening and night leading up to the 23rd of March. The puppies decided to stay inside of her untill well into the morning. I was at work at the time they were born, but Truls were there as the "birthing assistent". Huldra did everything herself, as our dogs usually do, but we never leave a birthing mum alone of course.


Første valp kom kl 10:30 og femte valp noen timer seinere. Alt virket rolig og fint. Jeg mistenkte at det kunne være en nr. 6 der inne, men først utpå natten fikk Huldra noen nye veer. Dessverre satt denne valpen fast. Vi lot henne prøve å få den ut en stund og forsøkte de fleste tips i boka som kan gjøres hjemme, men ingenting så ut til å få valpen ut.  Jeg gjorde meg derfor klar til å dra til veterinæren for å få hjelp til å få den ut. I det jeg gikk mot bilen klarte Huldra å få den såpass langt bak at jeg fikk tak i den med fingrene og ved hjelp av meg og hennes veer og tyngdekraften fikk vi den ut i siste liten. Den var som forventet død, men vi er så glade for at vi slapp keisersnitt! Et keisersnitt er en stor påkjenning for tispa, det å få den ut selv er noe hun ble litt sliten av (men ikke farlig sliten) og noe hun raskt kom seg etter.  Den hadde nok vært død noen timer på veien ut.  

The first puppy arrived at 10:30 a.m. and the fith puppy a few hours later. Everything seemed calm and nice. I suspected there could be a no. 6 in there, but Huldra didn't show any signs of birthin it untill late in the night leading up to the 24th. Unfortunatly there was very little progress. We tried most of the tricks int the book that it is possible to do at home, but the puppy wouldn't come. I got ready to drive to the veterinary to get some help to get it out. As I walked toward the car Huldra managed to get the puppy so far back that I was able to reach in and grab a hold of a leg. With the cooperation of me holding steady, Huldra pushing and the gravity we did get it out at the latest possible time. As we expected it was dead, but we're so relieved we didn't have to do a c-section! A c-section is a big strain on the bitch, and getting it out naturally made her only a bit tired (but not dangerously so) and something she quickly bounced back from.  We suspect it had been dead for several hours at the time we managed to get it out.
Nå bare gleder vi oss over de 5 livskraftige og flotte valpene vi har. Huldra er en veldig god mor til sine små, holder de reine og har masse mat.  Alle har gått opp mye siden de ble født, og de ser allerede mye større ut.  Om et par ukers tid vil de åpne øynene og ørene. Deretter vil de begynne å utforske verden rundt seg mer og vi kan begynne å ane litt mer om deres personligheter.  

Det ble 4 tisper og 1 hann.  Det er antagelig ledig valp i kullet. 


At this time we are enjoying the little strong, healthy and beautiful puppies we have. Huldra is a very good mother to them, keeps them clean and has lots of mlik. All have gained a lot since their birth and they already look a lot bigger. In a couple of weeks they'll open their eyes and ears. Then they'll start to explore the world around them more and we'll be getting some glimpses of their true personalities. 

Huldra has 4 females and 1 male. There is probably a puppy available in the litter.


Kommentarer