Mentalevaluering av Noatak

 Mental evaluation of Noatak


Noatak, Snøfrost Enesteående Noatak, er en hund vi solgte som 8 uker gammel, og som kom tilbake til oss når han var 4,5 år gammel. Han hadde frem til da hatt et godt liv hos sin familie lengre nord i landet, og kom tilbake til oss etter en uheldig episode der Noatak hadde kommet seg ut på egne labber og skremt et barn. 

Det ble en ganske stor omveltning for Noatak og komme hit. Vi har nok mange flere regler han må følge, og krav til håndtering som han må godta som å sjekke tenner og klippe klør. Vi tviler overhodet ikke på at han har vært snill mot sine eiere i nord, men her sør protesterte han i starten på våre rutiner. Det gikk seg ganske fort til, men noe ble værende som uheldig adferd. Tanken var og trene på dette, men så kom både hundesykdom og coronavirus som gjorde at alt annet enn "hjemmetrening" ble utsatt mye lenger enn tiltenkt. 


Noatak, Snøfrost Enestående Noatak, is a dog we sold as an 8 weeks old puppy, and who came back to us when he was 4,5 years old. Until this time he had a good life with his family further north in Norway, and was returned after an unfortunate episode. Noatak had gotten out on his own paws and scared a child. 


It was a big adjustment for Noatak to come to us. We had a lot more rules for him to live by, and demands on handling like checking teeth and trimming nails.  We don't doubt for a second that he has been a good dog to his owners in the north, but with us he did put up some protests in the beginning. This did pass fairly quickly, but something stuck as a behaviour we do not appreciate. I always had a plan to train him a bit on these points, but then the "dog disease" came in the fall, followed by two years of covid restrictions. This made anything other than training at home postponed much longer than we hoped.


I dag er Noatak først og fremst et problem ovenfor folk han ikke kjenner. Disse kan han knurre på, spesielt når han står i hundegården, men han flytter seg ikke vekk fra situasjonen. På tur har han aldri vist noen interesse for folk..  Fordi vi var litt usikre på hans måte å håndtere ting på har han derfor blit skjermet fra fremmede her hos oss. Men nå var tiden kommet for at vi ville vite litt mer om hva som faktisk bor i ham, og hvordan vi kan jobbe med ham for at det skal bli bedre. Han lærer jo ingenting av å bli skjermet fra fremmede personer. 

Today Noatak is only a problem towards people he doesn't know. He can sometimes growl at them, especially when he is in the dog yard. However he doesn't move away from the situation. When we walk him he isn't interessted in people at all. His way of handling things made us a bit insecure on how to best train him, for this reason he has been kept away from strangers just to be sure. However now the time had come to figure out what really makes him tick and how to work with him to improve his attitude toward strangers. After all he doesn't learn anything by not being allowed to meet strangers. 
18. august tok vi derfor turen til Oslo for å få adferden hans evaluert av Roar Kjønstad, en kar vi fant med hjelp av Margrete Johansen. For oss var det viktig at dette var en person som kunne sine saker, som var oppdatert på nyere adferdsteorier, og som ikke kom med tøvete gamle lederskapsteorier. 

The 18th of August we  went on a trip to Oslo to get his behaviour evaluated by Roar Kjønstad, an experienced dog man that knows his stuff about evaluating dogs' mentallity. We found him through Margrete Johansen. For us it was important that it was a well educated person well versed in newer research in dog behaviour and not one who kept to the old silly alpha theories.

Roars evaluering var som følger:  / This was Roar's evaluation:

Egenskaper:  / Characteristics:

Genrelt inntrykk: Selvsikker, selvstendig 
General impression: confident, independent

Tilgjengelighet: Kan ta selvstendig kontakt, men relativt uinteressert i passiv person.
Availability: May make contact indepentently, but relativly uninteressted in passive person.

Sosial kamp (lekelyst):  Lav. Kan leke når han er motivert. Korte sekvenser - kan engasjere seg. 
Social fight (play drive): Low. May play when he is motivated. Short sequences - able to engage

Temperament: Relativt balansert. Tilpasser seg raskt. 
Temperament: Relatively balanced. Adjusts quickly

Hardhet: Balansert. 
Hardness: Balanced

Forsvarslyst: Kan vise forsvarssignaler - uten særlig tyngde. 
Defensiveness: May show defensive signals - without much seriousness

Skarphet: Ubetydelig. Få eller ingen aggressive signaler
Being a threat: Insignificant. Few or no agressive signals

Mot (evne til å overvinne redsel): Ikke vurdert. 
Courage (abillity to overcome fear): Not evaluated

Nervekonstitusjon: Relativt harmonisk. Reaksjon står ift stimuli i det store og hele. Avreagerer fint. 
Nerve construction: Relatively harmonious. Reaction is in balance with stimuli. Works reactions off nicely.

Samarbeidsevne: Middels. Kan selv oppfordre til samarbeid - på egne premisser. Mistenker at dette er erfart/skapt (vant til å få styre selv)
Abillity to cooperate: Medium. Are able to induce cooperation on his own - on his own terms. Believe this is learned/experienced (used to getting what he wants)

Matinteresse: Middels til lav. 
Food interest: Medium to low

Noatak fremstår som en hund som er vant til å få det som han vil - spesielt med fremmede. Han er ikke usikker eller nervøs, men derimot fremstår han som svært selvstendig og relativt selvsikker. Han har kommet litt skjevt ut - og løser sine utfordringer på det som for oss er en uheldig måte.  Bare så det er sagt med en gang - jeg anser han ikke som en farlig hund.
Det er for meg en riktig fin hund som har kommet litt feil ut. 

Noatak presents as a dog used to getting his own way - especially towards strangers. He is not insecure or nervous, rahter the opposite as he comes across as a very independent and relatively confident dog. He has ended up a bit wrong (in behaviour) - and solves problems in a way that is a bit problematic for us. Just to have it said - I do not see him as a dangerous dog. 
This is for me a very nice dog with some behavioural issues.


Dette var betryggende ord fra en erfaren hundemann som har evaluert mange hunder tidligere. For oss trenger han absolutt ikke være alles "bestevenn". Men vi har nå også fått noen råd og tips om hvordan vi skal gå frem for og, forhåpentligvis, gi han andre alternativer til selvlært adferd mot fremmede.  Ingenting dyptstikkende alvorlig, ikke noe egentlig agressjonsproblematikk, og heller ikke noe genetisk dårlig nervekonstruksjon. Med andre ord, fullt mulig å jobbe med. 

These word was very reassuring from an experienced person having evaluated a lot of dogs previously. He does not have to be "everybodies best fried" for us. But now we have gotten some advice on how to progress so that Noatak in the longer term, hopefully, learns some alternative behaviours towards strangers. Nothing is very deeply set in him, and it's nothing seriously wrong with him. No real agressioun issues, and no genetically poor nerve construction. In other words, possible to work with.

 
Dette er vi veldig glade for, for han er en fin og trivelig hund i det store og hele.
We are very happy about this, as he is a very nice and good dog most of the time.

Noatak med gulrota. Få ham til å leke med oss var en av oppgavene vi fikk :) 
Noatak and the carrot. Getting him to play with us was one of the tasks we got :) 
Kommentarer