Flokkdynamikk

 Pack dynamics


I videoen nedenfor er 11 av våre hunder ute i den store løpegården der de løper, leker og samhandler. Hvis man kan en del om hunders adferd og språk kan en slik video fortelle deg en god del om forholdene innad i flokken. Det sagt, denne videoen er ikke laget først og fremst for å vise hundenes språk.  Hundene i videoen er:

Denali 12,5 år - Fjellbris 10 år - Orca 8 år - Beringia 6,5 år - Dalbris 5 år - Drifa og Jøkul 1,5 år - Energika, Venus, Komet og Nordlys ca 7 måneder.  4 hanner og 7 tisper, alle er fertile.


The video below shows 11 of our dogs out on our dog field running, playing and interacting. If you know a fair bit of dog behaviour and language a video like this is able to tell you several things about the intra pack realationships. That being said this video wasn't made to first and foremost show the dogs' language. The dogs in this video are: 
Denali 12,5 years old - Fjellbris 10 years old - Orca 8 years old - Beringia 6,5 years old - Dalbris 5 years old - Drifa og Jøkul 1,5 years old - Energika, Venus, Komet og Nordlys ca 7 months old. 
4 males and 7 females, all entire.

Videoen er tatt i løpegården 20. mars 2022.
The video is from free running on the dog field the 20th of March 2022


Når man har en flokk hunder er det viktig at disse er gode på hundespråk, at flokken har et samhold og at den består av individer som har respekt for hverandre. Denne typen lærdom får valpene som er født og/eller vokser opp her ved at de gradvis introduseres til større og større deler av flokken.  En hund som ikke er vant til å være i en flokk blir lett overveldet dersom den møter 10 nye hunder som står samlet som en flokk, og vi vil aldri gjøre noe sånt mot en hund. Et nytt flokkmedlem må gradvis introduseres.. Flokken gir individene trygghet og støtte. Valper blir gradvis stilt mer krav til med tanke på hvilken adferd de kan oppvise ovenfor de voksne hundene.


When you have a pack, or group, of dogs it's important that all the individuals are good at communicating. The pack needs to have a good relationship and exist of individuals that respect each other. This type of knowledge our puppies gets while growing up here. They will gradually be introduced to a bigger part of the pack. A dog not used to live in a pack will easily be a bit overwhelmed if being greeted by 10 stranger dogs that work together as a pack, and we would never do that to any dog. A new dog needs to be gradually introduced to the pack. The pack gives the individuals support and safety. The puppies will gradually be met with higher demands as to how they behave towards the adult dogs.

Straks 8 år gamle Orca i lek med ca 5 måneder gamle valper
Soon to be 8 years old Orca playing with about 5 months old puppies


I vår flokk er den ubestridte dronningen Denali på nå 12,5 år. Hun har den posisjonen gjennom en tilnærmet naturlig måte da hun er mor, bestemor eller oldemor til de aller fleste tispene vi har. Og hannhunder har stort sett alltid god respekt for tisper.  Denali er en hund som styrer flokken på en rettferdig måte, men har lav toleranse for tull. Og slik har hun oppdratt sine valper og generasjonene etter.  Det er ingen her som utfordrer henne, selv om mange av de yngre hundene uten tvil er fysisk sterkere og raskere.  

Blant hannene så er det Orca som er det store idolet. Han bor sammen med, og har oppdratt sin nevø Jøkul (sammen med hans mor, som er Orcas søster, Såga). Selv under løpetider blir det ingen knuffing mellom de to. Orca er også veldig fin valpeonkel og helt super i å lære de yngre guttene og ikke være så eplekjekke. Noe han gjør på en veldig fin, og ikke konfronterende måte.  


In our pack the undisputed queen is Denali, now 12,5 years old. She has that position through a fairly natural progression as she is the mother, grandmother or great grandmother to almost all our girls. And the boys so to speak always respect the girls.  Denali is a dog that rules the pack in a fair way, but she has a low tolerance for nonsense. And this is how she has raised her puppies and the generations after her. No dog here challenges her, even if several of the younger dogs without a doubt is physically stronger and faster.

Among the males Orca is the big idol. He lives with, and has raised his nephew Jøkul (together with his mother, Orca's sister, Såga). Even when the girls are in estrus there is no squabble among them. Orca is a super "puppies' uncle" and he teaches the young boys to not be so cocky, something he does in a very nice and not confrontational fashion.


4 generasjoner, fra høyre mot venstre ← Denali mor til Stjerne mor til Polaris mor til Energika
4 generations, from right to left ← Denali mother of Stjerne mother of Polaris mother of EnergikaEn hundeflokk som det vi har, må på ingen måte tas for å være en slags ulveflokk. De er en gruppe hunder som er satt sammen av oss mennesker, hvor de unge hundene som vokser opp ikke har noen mulighet til å utvandre og starte sin egen flokk. Det ikke finnes ikke et monogamt foreldrepar som er flokkens ledere. De har heller ikke noe behov for å jakte og nedlegge et bytte for å få mat, eller markere og hevde territorier for og beskytte sine ressurser som mattilgang, soveplasser, hiplasser osv.

Flokkens ledere, det er på mange måter oss mennesker. Jeg bruker ordet "leder" noe tilbakeholdene da det har blitt et så ladet begrep når det kommer til hund.  Hundene ser ikke på oss som hunder eller konkurrenter om ressurser, de vet godt forskjellen mellom mennesker og hunder. Ingen hund forsøker å bestemme over sine mennesker. Men vi er ledere i form av at det er vi som kontrollerer de fleste resursene. Det er vi som bestemmer når de får mat, hvor mye mat de får, hvilke aktiviteter de kan utføre og til hvilket tidspunkt. Vi bestemmer hvor de bor, og hvor stort "territorium" de disponerer. Ikke minst er vi også de som går inn og korrigerer adferden mellom hundene dersom de skulle bli litt vel voldsomme eller uenigheter om en resurs skulle oppstå. Denne korrigeringen består stort sett av tilsnakk, fjerning av ressursen eller ved at vi fysisk blokkerer hundene ved å stå passivt mellom dem. Vi bedriver ikke noen form for fysisk avstraffelse, alfaruller eller lignende gammeldags tull. Er derimot konsekvent og tydelig så hundene vet hva de har å forholde seg til. Vi vil selvsagt fysisk stoppe dem hvis de gjør noe som er farlig for dem selv eller omgivelsene (f.eks. spise en sokk). Da vil vil tak tak i hunden, åpne munnen og/eller fjerne dem fra situasjonen.

A pack of dogs, like what we have, is not to be taken to be some kind of "wolf pack". It is a group of dogs put together by us humans where none of the dogs that grow up has the opportunity to strike out and start a pack of their own. There are no monogamous paret pair to lead the pack. They don't need to hunt and kill to feed, or mark territory in order to protect their resources like food, sleeping places, den places etc.

The leaders of the pack, in many ways, are us humans. I do use the word "leader" with caution as it is such a loaded word when it comes to dogs. The dogs don't view us as dogs or competitors for resources, they know very well the difference between a human and a dog. No dog tries to rule it's owners. But we are leaders as we are in control of most of the resources. We decided when and how much they are fed, when and what kind of activities they can do. We decide were they live and how big a "territory" they have. And not the least we correct the behaviour between the dogs if they should happen to be too hard on each other, or there is a disagreement over a resource. This correction, for our part, is usually just verbal, or we take away the resource or go between the dogs and act as an passive block. We don't give them any kind of corporal punishment, do the alpha rolls or other kinds of old fashioned ideas. The dogs know what is to be expected of them through a consequent and clear leadership. 
Of course if the dog gets into something dangerous, or should happen to exert a dangerous behaviour (like eating a sock) we will physically stop them, open their mouths or take them away.
 
Det å ha en flokk hunder er noe helt annet enn og ha 1-2 hunder. Flokken har støtte i hverandre og sammen er de sterke. Siden vi har en rase med mye urinstinkter i behold ville de nok gjerne dratt på tur i skogen og jaktet for egen vinning. Men det kan de selvsagt ikke få muligheten til.  De fleste hundene vi har er langt i fra de verste når det kommer til å stikke av, og de fleste vil holde seg i nærheten av oss så lenge ingenting trigger dem (og noen selv da).  Rasen har også et sterkt flokkinstinkt, de trives i flokk, og har et tydelig språk.  Deres evne til å samarbeide som en flokk er noe av det de får utløp for når de trekker rundt på vogn eller slede. 


Having a pack of dogs is somewhat different than having 1 or 2 dogs. The pack has support in each other and together they are strong. Since we have a breed with many of the wild instincts intact, I am sure they'd like to go for a hunt in the forest by themselves. But of course they cannot ever get the opportunity to do so.  Most of the dogs we have is far from the worst when it comes to running off, most will stay close by as long as nothing triggers them (and  some even then).  The breed Siberian Husky also have  a strong pack mentality, and they thrive in a pack and have a very clear language. Their ability to work as a pack is some of the instincts they get to use when they work together pulling a cart or a sled.

Kommentarer