Arktiskullet, navnene er klare

 Arktiskullet, the names are readyVi har endelig bestemt hvilke navn vi kommer til å bruke på Arktiskullet. Vi har derimot ikke bestemt hvilken valp som skal få hvilket navn ennå. Vi har frem til onsdag på å bestemme oss, for da blir navnet koblet sammen med deres microchip. 


We've finally decided what names we're going to use on Arktiskullet (the Arctic litter). However we have not decided which names goes to what puppy yet. We have until Wednesday to decide as then their names will be tied up to their microchips. 


Hvor er egentlig Arktis?  
Dette er det flere svar på det spørsmplet. En (gammel) definisjon er at det er de områdene som ligger nord for polarsirkelen (ca 66°33 nord), områder som har mørketid og midnattssol.  I dag har man gått litt bort fra denne definisjonen da den ikke tar hensyn til hav- og vindstrømmer som kraftig påvirker hvordan klimaet blir.  

Arktis deles inn i 3 kategorier: 
  • Høyarktis: Det kaldeste området hvor det ikke vokser annet enn mose, lav, gress og starr. Dette området inkluderer også havisen i Nordishavet.
  • Lavarktis: Her er klimaet litt mildere og man får innslag i floraen av busker, lyng og vier. Tundraen er en typisk biom for lavarktiske områder.
  • Subarktis: Dette er sonen rett sør for det egentlige Arktis, det er i dette området er dominert av den boreale barskogen - taigaen. 


Where is the Arctic? 
There are several answers to that question. An (old) definition is that it's the areas north of the arctic circle (ca 66°33 north), areas that have have times of year when the sun doesn't go up over the horizon and times of year with sunlight at midnight. Today most agree that this is not a very good definition as it doesn't take into account wind- and sea currents which has a big impact on the climate. 

The arctic could be sub-divided into three categories:
  • The high arctic:  This is the coldest area and the flora consist of moss, lichens, grass and sedge. This area includes the sea ice of the Arctic ocean.
  • The lower arctic: This area is a bit milder and the flora has some bushes like heather and dwarf willow bushes. The tundra is a typical biome for these areas.
  • Subarctic: This is the zone just to the south of the real arctic, this area is dominated by the broreal coniferous forest - the taiga.

Snøfrost Alpin Nunatak

(Snøfrost Alpine Nunatak)


En nunatak er en fjelltopp som stikker opp gjennom en kontinental iskappe eller en isbre. En typisk nunatak ser ut som en typisk topp i et alpint terreng. Et fjell med bratte sider og spisse egge. Nettopp fordi den ikke blir slipt ned av isen som dekker området rundt. 

De områdene som har flest nunataker er de som er dekket av de største isbreene (som Grønland) og den kontinentale iskappen som dekker Antarktis.  Ordet nunatak er også fra grønlandsk: nunataq. Temperaturen på de polare iskappene har ingen månedlig gjennomsnittstemperatur på over smeltepunktet 0°C. 


A nunatak is a mountain top that protrudes though a continental ice sheet or a glacier. The typical nunatak is of  a typical alpine terrain shape. A mountain with steep slopes and narrow edges. This comes about because the ice sheet that covers the surrounding areas aren't able to grind down the nunatak itself.

The ice sheet that covers Greenland and the continental ice sheet of the Antarctic are areas that have many nunataks. The word nunatak is from the greenland inuit language: nunataq.  The temperatures on the polar ice is never above a monthly average of the melting point 0°C. 

Postkort som viser Nunataker i Kongsbreen, Svalbard
A post card showing nunataks in Kongsbreen, Svalbard
Snøfrost Arktisk Tundra

(Snøfrost Arctic Tundra)


Tundraen den kaldeste biomen på kloden (iskappene er ikke mye til biomer siden ingenting gror der bortsett fra noen få alger og noen få ekstremofile bakterier). Den ligger rett sør for iskappene i nord. Vegetasjonen er preget av mose, lav, starr, gress og noen buskvekster som lyng og vier.  Temperaturen her er vanligvis mellom -40° og +18°C.  Vinteren i disse områdene er lange (6-10 måneder) og mørke mye av tiden, og somrene korte. Ingen måned har en gjennomsnittstemperatur på mer enn ca. 10°C. Mesteparten av nedbøren faller som snø, og i store deler av tundra området er det ganske lite nedbør som faller. Områdene her blir aldri varme nok til at jordsmonnet tiner helt, de har permafrost. 

I tillegg til arktisk tundra finner man også tundra områder i høytliggende fjellplatåer. 

Topografisk er arktisk tundra et ganske flatt område, ordet kommer via russisk fra samisk og betyr "treløse fjelltrakter"


The tundra is the coldest biom on the planet (the ice sheets aren't much of a biome since nothing grows except for a few algae and maybe a few extremophile bacteria). The tundra is directly to the south of the ice sheets. The vegatation is mainly moss, lichen, sedges and grass and a few shrubs like heather and dwarf willow. The temperature is normally between -40° and +18°C . In these areas the winter is long (6-10 months of the year) and dark much of the time, the Summers are short. No month has significantly more than 10°C as an monthly average.  The precipitation is mainly as snow, and in big parts of the tundra there are very little precipitation in total. The areas will never be warm enough to completely thaw the ground, there are permafrost. 

In addition to the arctic tundra there are tundra areas in high altitude montanouis regions as well. 

Topgraphically the arctic tundra is a rather flat area, and the word comes via russian from sami language and means "treeless mountain tract"
Tundralandskap i Sibir. Bildet er hentet fra Wikipedia
Tundra ladscape in Siberia. The photo is from Wikipedia.
Snøfrost Nordlig Taiga

(Snøfrost Northern Taiga)


Taiga er en av de store biomene på kloden. Den nordligste delen av taigaen ligger nord for poalrsirkelen, og dermed innenfor en definisjonen av ekte arktiske områder, i tillegg til å være subarktisk. Taigaen er preget av bartrær, først og fremst gran, men også furu og lerk lengre sør i taigabeltet, her kan man også få innslag av enkelte løvtrær.  Det er også mer nedbør i dette området, noe som gir mer snørike vintre, men også lengre og fuktigere somrer. Det er minst 4-6 frostfrie måneder.

Taigaen har tydelige årstider, og til dels store temperaturforskjeller gjennom året. De kaldeste månedene kan gjennomsnittstemperaturen være under -20°C, mens  den varmeste måneden kan ha en gjennomsnittstemperatur på over 15°C. Hvor kaldt/varmt det er vil variere mye om man er nord eller sør i taigabelte, hvor nært man er kysten (mildere i kyststrøk) osv. 

Orde taiga betyr "skog det er umulig å krysse" som er et uttrykk for hvor stort dette skogsbeltet virkelig er. 


The taiga is one of the large biomes on the planet. The northern part is north of the arctic circle, and as such within one definition of the true Arctic as well as being Subarctic. The taiga is dominated by coniferous trees, mostly spruce but some pine and larch a bit further south. Even further you will get some deciduous trees as well. There are more precipitation in this biome, which gives more snow in the winter, but also longer and more moist Summers. At least 4-6 months are above freezing.

The taiga has well defined seasons, and in part large differences in temperature during the year. The coldest moths may have an average temperature below , while the warmest month may have an average temperature above 15°C . How cold/warm it is will variate a great deal from north to south and whether you are near the coast or far inland (it's warmer near the coast) and so on. 

The word taiga means "forest impossible to cross" which is an expression as to how huge this forest belt really is. 


Gran taiga i Alaska. Bildet er hentet fra wikipedia.
Spruce taiga in Alaska. The photos is from wikipedia.
Kommentarer