Snøjotner, hva er egentlig det?

 Snøjotner, what does it mean?


En jotne eller jotun er vanligvis et stort vesen fra norrøn mytologi.  En kvinnelig jotne er en gyger, så egentlig skulle vel kullet blitt kalt snøjotne og snøgyger kullet. I moderne media er de ofte fremstilt som store, stygge og ikke alltid så smarte. Men dette stemmer ikke med hva man kan lese i sagn og dikt fra vikingtiden.  Ikke alle er spesielt store (selv om noen er enorme), flere er ekstremt vakre - selv om også de groteskt stygge eksisterer. Ofte er de æsene og vanenes fiender, men de kan også være deres seksualpartnere.  Mange av æsene har en jotne/gyger forelder, f.eks. får Tor sønnen Magne med gygren Jernsaksa, Loke som ofte er ansett som en gud, er en jotun som er blodsbror med Odin osv. Mange jotner har stor visdom som Vavtrudne som er den eneste som kan måle sin kløkt mot Odin, og Mime som vokter kunnskapens brønn. Mange er også knyttet til naturen på ulike vis, og er gamle naturguddommer.A jötunn is usually a giant being from Norse mythology. A female jötunn is a gyger, so this litter should have been called "snøjotne and snøgyger kullet" (snø is norwegian for snow). In modern media they are often tranlated to "giants" and more likely than not portrayed as big, ugly and not very clever. But this is not at all true to the Norse mythology. They aren't always particularly big (though some are enormous), some are exceedingly beautiful - even though the grotesquely ugly exist as well. They are often said to be the enemies of the æser and vaner (Nors god lines), but they are also their sexual partners. Several of the gods have a jötunn/gyger parent, Thor have the son Magne with the gyger Járnsaxa. Loki is often seen as a god, but he is a jötunn who is the blood brother to Odin and so on.  Several of the jötunns have great wisdom, like Vavthrudne, the only one who are able to compete with Odin in a battle of minds, and Mimir the guardian of the well of knowledge.  Many are tied to the nature in different ways, and are old nature spirits/gods. 


Snøjotnene representerer gamle naturguddommer, og er personifiseringer av vinter, snø, frost og is. De er omtalt i flere fornaldersagaer som "Hversu Noregr byggðist" (hvordan Norge ble bebygd), "Fundinn Noregr" (Norge blir funnet)  og "Orkneyinga saga" (Orkneøyingesagaen) alle disse sagnene er å finne i som er å finne i Flateyjarbók.  Men noen av snøjotnene dukker også opp i andre sagaer og dikt fra Vikingtid skrevet ned på 12-1300-tallet. The snow jötunns represents old nature spirits, and are personifications of winter, snow, frost and ice. They are metioned in several legendary sagas such as "Hversu Noregr byggðist" (how Norway was inhabited), "Fundinn Noregr" (Norway is found)  and "Orkneyinga saga" (the Orkney saga) all of these are found in Flateyarbók. Some of the snow jötunns are also metioned in other sagas and poems from the Viking age written down in the 13th and 14th century.

Det er et slektskapsforhold mellom snøjotnene som blir fortalt i blant annet "Hversu Noregr byggðist". Familietreet starter med Fornjót, oftest oversatt som urjotne, men kan også bety andre ting. Han kan være synonym med jotnen Ymer. Han var far til Hlé (hav) - et annet navn på ham er Æge, Lógi (ild/flamme) og Kári (vind/vær). De hersket over henholdsvis havet, ilden og vinden. 

Kári hadde en sønn ved navn Jǫkull (som betyr is/isbre) et alternativt navn kan her være Frosti, som betyr frost. Navnet Frosti er fra en annen saga hvor familietreet ellers er det samme. Dette er den første av "snøjotnene" i familien. Jøkul hadde en sønn ved navn Snæs/Snær/Snjo/Snió/Snø (ulike staveformer til ulike tider) -  navnet betyr snø.  Snió den gamle var konge av Finland.  Han hadde 4 barn, sønnen Þorri - Torre på moderne norsk, navnet kan bety barfrost, men også tørrfrost eller frossen snø. Torre var en gjev konge som rådde over Jotland, Kvenland og Finland. Grensene til disse landene sammenfaller ikke med dagens områder, men det er langt mot nord.  

Hans søstre var Fönn (snøfonn), Drífa (snødrev) og Mjóll (fint snøfokk). Torre hadde selv 2 sønner: Nórr (Nor) og Górr (Gor), og en datter Gói (tynn snø/sporsnø). Her stopper slekta i snøjotnesammenheng, men den fortsetter videre for å forklare hvordan Norge ble bebygd, eller funnet (i de ulike sagnene). Hvor Nor dro sørover over lang, og Gor langs sjøen for å leite etter sin søster Gói som hadde blitt borte. I prosessen la de under seg mye land og på den måten både fant de, og bebygde de Norge. 


There is a kinship between the snow jötunns which is mentioned in "Hversu Noregr byggðist" and some in other sources as well. The family tree starts with Fornjót (usually translated as the original jötunn, but could mean other things as well. He might be synonymous with the jötunn Ymer. He was father of Hlé (ocean) - a different name would be Ægir, Lógi (fire/flame) and Kári (wind/weather). They ruled the ocean, fire and wind. 

Kári had a son named Jokull (whiche means ice/glacier) and an alternative name for him is Frosti (meaning frost). The name Frosti is from another saga, but the family tree is otherwise the same. This is the first of the "snow jötunns" in the family. Jokull had a son named Snær/Snøs/Snjo/Snió/Snø (different spelling to different times) -  the name means snow. Snió the old was king of Finland. He had 4 children.  Þorri, or Thorri in modern English. His name means dry frost, or bare frost.  Thorri was the king of Jotland, Kvenland and Finland, these areas wouldn't have had the same geography as today but they are all areas far to the north.

Thorri had three sisters as well. Fönn (snowdrift), Drífa (heavy falling snow) and Mjóll (falling powdered snow). The English translations doesn't cover the exact same type of snow as the Norwegian translations, but it is as close as I get. What we call "puddersnø" (powedered snow) is not the same as "fint snøfokk" which is the same as the Norwegian traslation of "Mjóll" for instance. But I guess it is close enough. Thorri himself had 2 sons: Nórr and Górr, and a daughter Gói (thin snow/ track snow). Here the line stoppes in relation to being snow jötunns, but it continues for generations. It goes on to next explain how Norway was inhabited or found (in different sagas). Nor went south crossing the land areas and Gor went south on the ocean to look for their sister Gói who had disappeared. In this process they conquered a lot of land and in this way the both found and inhabited Norway.


Jeg tar også med et sitat fra Gro Steinsland sin bok: "Menneske og Makter i Vikingenes Verden" fra 1994. 


 "Historien om Fornjot og hans slekt er en myte som vil gi en forklaring på det norske folks opprinnelse, og den viser hvordan vikingtiden selv oppfattet det nordiske. Myten knytter ikke - slik det var vanlig i middelalderen - folkeslagenes historie sammen med Bibelens beretninger om slektene fra Adam og Eva. I kontrast til Sydens fruktbarhet og varme tar den tvert imot sitt utgangspunkt i det ytterste nord. Fornjot og hans slekt trer ut av den nordiske vinteren, og myten gjør snøen og frosten og stormen til Nordens symboler. Med skiløp og seilkunst, spesielle nordiske ferdigheter, ble Skandinavia utforsket og vikingenes verden avgrenset." 


I include a quote from Gro Steinsland's book: "Menneske og Makter i Vikingenes Verden" from 1994, loosely translated the title of the book would be something like "People and Power in the World of the Vikings"

"The history of Fornjot and his lineage is a myth trying to explain the Norwegian people's origin, and it shows how the Nordic was perceived in the Viking age. The myth doesn't tie - as it was common practice in the middle ages - the peoples history together with the stories of the Bible and the lineage from Adam and Eve. In contrast to the southern Europe fertility and warmth it does the opposite and takes the uttermost north as its starting point. Fornjot and his lineage comes out of the Nordic winter, and the myth makes the snow and frost and storm to the symbols of the Nordic area. With skiing and sailing, special Nordic skills, Scandinavia was explored and the world of the Vikings defined"Mye mer kan sies om disse jotnene, om noen av dem vet man mye, andre vet man mindre om. Men jeg stopper her, bortsett fra å relatere alt dette til Snøjotnekullet.

Ymer (kan være synonym med Fornjot) er navnet til Snøjotnekullets onkel (Snøfrost Ymer den Digre Orca). Mens "Snjo/Snær/Snø" og "Jøkul/Frost" er de samme ordene som i mitt kennelnavn: Snøfrost.  I tillegg er disse snøjotnene viktige personifiseringer av vinter, snø og frost som var med på å både finne og bebygge Norge i følge sagaene.

Valpene i Snøjotnekullet vil få navn etter flere av snøjotnene og en forklaring til hva deres navn betyr, men hvem som er hvem blir ikke avgjort på noen uker enda. Men navnene deres vil være:

Guttene:
Snøfrost Jøkul Is & Frost
Snøfrost Snær Kong Snø
Snøfrost Torre Barfrost

Jentene:
Snøfrost Drífa Snødrev
Snøfrost Mjóll Fint Snøfokk

Det vil komme en egen bloggpost som forklarer litt mer rundt valpenavnene.  


A lot more could be said about these jötunns, there is much know about some of them, and less about others. But I will stop here, except for relating all this to "Snøjotnekullet". 

Ymer (which could be a different name for Fornjot) is the name of the uncle of this litter (Snøfrost Ymer den Digre Orca), while "Snjo/Snær/Snø" (snow)and "Jøkul/Frost" (frost) is the same words as in my kennelname: Snøfrost (Snow frost). I additon all of these Snow jötunns are important personifications of winter, snow, and frost which took a big part in both finding and inhabiting Norway acording to the sagas.


The puppies in Snøjotnekullet will be named after several of the snow jötunns, and an explanation of what their name means. We do not yet know which puppy will be given what name, and it won't be decided of a few more weeks.  But their names will be:

The boys:
Snøfrost Jøkul Is & Frost (Jøkul Ice & Frost)
Snøfrost Snær Kong Snø (Snjo King Snow)
Snøfrost Torre Barfrost (Torre bare frost)

The girls: 
Snøfrost Drífa Snødrev (Drífa Heavy Falling Snow)
Snøfrost Mjóll Fint Snøfokk (Mjóll Falling Powdered Snow)

I will make another blog entry explaining a bit more around the puppy names.


Kommentarer