Snøjotnekullet: litt om foreldrene

 The Snøjotne litter: a little bit about the parentsFor de fleste kull så presenterer jeg foreldrene lenge før kullet blir født, men nå ble det andre veien denne gangen da vi ville være sikre på at det faktisk ble valper før vi kunngjorde noe om foreldrene. 


For most of our litters I present the parents long before the litter is born, however this time it is the other way around as we wanted to be sure there actually were any puppies before we announced it.


Jericho, Blackjack's Jericho of Jedeye som hans fulle navn er, var en hannhund født i 1999 i Minnesota i USA. Hans foreldre kommer fra en lang rekke lederhunder. Det viste seg tidlig at Jericho selv var den fødte lederhund, hans søstre ble også ledere etter litt trening. Jericho har 3 kull i USA, og flere tidligere kull her i Norge. Hans siste kull etter en naturlig paring ble født i 2008.  Heldigvis for meg var det noen som sparte noe sæd etter ham i NKKs sædbank. Disse stråene med sæd fikk jeg kjøpe da tidligere eier sluttet med Siberian Husky i 2016, og siden da har jeg ventet på det rette tidspunktet å bruke den. Sæden ble brukt en gang før jeg kjøpte det som var igjen, og det resulterte i en valp.

Jericho var en snill, grei og ukomplisert hund. Han har gått noen løp i led. John Beargrease Marathon på ca 300 miles (ca 483 km) i 2005, og Beargrease 150 i 2006. Dette var før han kom til Norge. Han var også øyelyst og gonioskopert uten anmerkning etter ACVO (American College of Veterinary Ophthalmologists) retningslinjer. 

Til Norge kom han som 8 år gammel. Han gikk ingen løp her, men ble stilt ut et par ganger med
1. premiering (dette var før vi fikk premiegraderingen som brukes under grunnbedømmelsen dag).

Jeg har snakket med en av hans norske eiere, flere eiere av hans valper eller "valpers valper" fra ham, og ikke minst hans oppdretter og tidligere eier og kjører i USA og har fått et veldig godt inntrykk av ham. Jeg er ikke i tvil om at han var en svært god hund, selv om ikke alle er like fornøyd med hans avkom. Sånn vil det alltid være.


Jericho, Blackjack's Jericho of Jedeye as his full name is, was a dog born in 1999 in Minnesota, USA. His parents were from a long line of lead dogs. He early on showed that he was a natural born leader himself. His sisters became leaders as well after a bit of training. Jericho has 3 litters in USA, and several earlier litters born in Norway. His last litter born from a natural mating was born in 2008. Luckily for me someone collected him and froze several straws to be stored in NKK's sperm-bank. I got to buy these straws in 2016, and since then I've waited for the right time to use them. The collected sperm was used once before I bought what was left, that time it resultet in one puppy. 

Jericho was a gentle, uncomplicated and easygoing dog. He ran some races in lead, John Beargrease Marathon at 300 miles (about 483 km) in 2005, and Beargrease 150 in 2006. This was prior to him comming to Norway. He was eye checked including gonioscopy without any remarks by ACVO (American College of Veterinary Ophthalmologists) guidelines. 

He came to Norway as an 8 years old dog. He didn't run any races here, but he was shown a couple of times with 1st price as a result (this was during the old grading system). 

I have spoken to one of  his Norwegian owners, several owners of puppies or grand puppies from him and not the least his breeder and previous owner and racer in USA. I  have gotten a really nice impression of him, and do not doubt that he was a great dog, even though not everybody are equally pleased with his offspring. There will always be some.Såga, Snøfrost Såga den Vise, er en tispe fra vårt Norrønkull. I tillegg til hjemmesiden, så følg taggen Norrønkullet for å lese mer om dette kullet og hvor de er nå i denne bloggen. Hun er ikke selv noen lederhund, men hennes far gikk som kommandoleder i vårt hobbyspann da han var yngre.  Hun er, og har alltid vært, en kruttønne av en hund. Hun elsker å bevege seg. Raser rundt i hagen og har helt siden hun var liten valp lekt røft med sin kullbror Orca.  Såga kan være litt skeptisk til fremmede mennesker, men er veldig kosete ovenfor oss eiere, og andre hun blir kjent med først. Dette er en tispe som jobber godt i selen, enten det er i et spann, foran sykkel eller bare mens man går tur.  Hun er også en av våre beste arbeidere i spannet.  Sågas stamtavle innehar hunder fra ulike linjer. Noen av linjene følger hunder som har mest å vise til i utstillingsringen, mens spesielt hennes morfar har linjer til hunder som har mest å vise til i trekksammenheng. 

Såga selv har ikke gått noen løp. Hun har blitt stilt ut noen ganger med varierende resultater. Beste resultat er CERT og BIR, og hun har flest Excellent. (5 av 7 utstillinger).  Hun ble øyelyst og gonioskopert i mars 2017 uten anmerkninger, noe som betyr at hun har friske øyne.Såga, Snøfrost Såga den Vise, is a girl from our "Norrrønkullet" (the Norse litter).  Follow the tag Norrønkullet to read more about this litter and were they are now in this blog. She isn't a lead dog herself, but her father was a command leader in our hobby team when he was younger.  She is, and has always been, a "barrel of gunpowder" of a dog. She loves to move. Running crazy around the garden and has every since she was a young puppy played rough with her brother Orca. Såga may be a bit sceptical to strangers, but is very happy for cuddle time with the humans she knows. This is a girl that works very well in harness, no matter if it is in a team, infront of a bicycle or just walking on your feet. She is one of our best workers in the team. Sågas pedigree has dogs from different lines within the breed. Some lines consists of dogs wich primarily has merits form the show ring, while especially her mothers sire's side has a line of dogs with most merits from harness work. 

Såga herself has not done any racing. She has been shown a few times with variable results, best result is CAC and BOB, and she mostly has Excellents (5 out of 7 dog shows). She was eye checked and gonioscopied in March 2017 with no remarks, which means her eyes are healthy.


Vi håper de 5 valpene fortsetter sin gode utvikling og blir trygge, sosiale, fine og omgjengelige valper. Store utstillingsstjerner er ikke det vi har satset på, men de bør kunne bli fint bygget og med et rasetypisk eksteriør. Nå tar det fortsatt flere uker før vi vet noe om hvilken valp som skal hvor, men håper vår vil bli en fremtidig lederhund i vårt hobbyspann. Foreløpig vet vi navnet og kjønnet, men ikke hvem det blir.


We hope that the 5 puppies in this litter continues their good progress and will become outgoing, confident, human loving and easygoing puppies. We do not expect big show stars, as that is not our goal with this litter, but they should be well put together with a breed typical look. It will still be several weeks before we know who is going where, but we hope for that the one that stays will be our future lead dog for our hobby team. For now we know the name and gender, but not which one it is.

Kommentarer