Snøfrost helseundersøkelse 2017

Snøfrost health survey 2017
This is a long blog entry, and for now only in Norwegian. You might understand some of the charts below, and a quick summary in English is given at the end of this blog entry


I september sendte jeg ut en helseundersøkelse til alle mine valpekjøpere. Nå har jeg fått inn data fra 31 av 33 valper hvorav 8 bor her hos oss. Resultatene deler jeg hermed med dere. Det var jo ikke så mye nytt som ble avdekket, da jeg har god kontakt med de fleste av våre valpekjøpere. Inkludert den ene jeg mangler svar fra, men noe var det. I tillegg var det nyttig og interessant med en oppsummering på denne måten.

Planen er å gjennomføre en ny helseundersøkelse i 2019/2020
Deltagerene var fra alle Snøfrost kullene, representert under med sine kull collager


født 29. februar 2012
born the 29th of February 2012
NV-08 N UCH Trunk Pox Lucas av Kitwanga x
N UCH Hightower's A Dream Comes True

født 11. sepbtember 2013
born the 11th of September 2013
NJV-11 NordJV-11 N UCH Hightower's Freke Winter Spirit x
N UCH Takoda Delilah

født 10. mai 2014
born the 10th of May 2014
NJV-11 NordJV-11 N UCH Hightower's Freke Winter Spirit x
N UCH Takoda Delilah

født 14. mai 2014
born the 14th of May 2014
NJV-11 NordJV-11 N UCH Hightower's Freke Winter Spirit x
Snøfrost Kjølige Fjellbris (fullcertet, has all CACs for N UCH)

født 22. desember 2014
born the 22nd of February 2014
SEV-12'13'14 INT N UCH Zenko de Ciukci x
N UCH Hightower's A Dream Comes True

født 1. august 2015
born the 1st of August 2015
Carillo Sin Pusher x
N UCH Hightower's A Dream Comes True

født 14. august 2016
born the 14th of August 201
NJV-11 NordJV-11 N UCH Hightower's Freke Winter Spirit x
Snøfrost Gnistrende Iskrystall
født 13. april 2017
born the 13th of April 2017
DKV-13 C.I.B NO DK LU EE Okami's Magic Moments x
Snøfrost Kjølige Fjellbris (fullcertet, has all CACs for N UCH)
Grunndata - kjønn


Snøfrost har så lagt en overvekt tisper som har svart. Alle tispeeierne har svart, begge de to manglene er hannhunder.Siberian Husky er en rase hvor kryptorchide hanner overhodet ikke er ukjent. En krypt hannhund har enten en testikkel som ikke er nede i skrotum (unilateral kryptorchid) eller så er ingen av testiklene kommet ned (bilateral kryptorchid). Av de svarte er det 3 hannhunder som ikke har testiklene på normalt sted, 1 bilateral og 2 unilaterale. Den ene av disse er ung, men det ansees som lite sannsynlig at testikkelen nå vil komme ned.  De 2 som er voksne er brødre fra samme kull (Norrønkullet) og den unge er fra Vindkullet. Disse kan ikke ansees å være i nær relasjon til hverandre.  En fiktiv paring mellom en hund fra Norrønkullet og en fra Vindkullet vil gi en innavlskoeffisient på 0,8% på 8 generasjoner, eller 0% på 5 generasjoner.

Av de to som ikke har svart vet jeg med sikkerhet at den ene har begge testiklene nede, den andre hadde det som en litt eldre valp, noe som neppe har endret seg.


På tisper er det ingen testikler å spørre om, men derimot løpetid og hvor ofte de har løpetid. Som dere ser av diagrammet ovenfor er dette svært variabelt, dog med ca hver 6. mnd som det de fleste har. 2 har kun hatt en løpetid så langt (men farget med to ulike farger), og en har noe ustabil syklus. Med litt bredere penselstrøk kan man si de fleste har sykluser på 6-8 måneder. 
Det er per i dag 3 av valpene som er kastrert. 2 hanner og 1 tispe. 1 av disse pga kryptorchidisme, de andre 2 uten foranliggende tilstander. 


Øyne og ledd

Som oppdretter har jeg alltid uttrykt et ønske om at hundene blir øyelyst og gonioskopert. Dette er fordi rasen Siberian Husky hovedsakelig har øyesykdommer som en bekymring av de tingene man kan helsesjekke for. 

Alle hunder som blir planlagt brukt i avl bør derfor i aller høyeste grad både øyelyses og gonioskoperes. Øyelysningen bør foretas før hvert kull eller en gang i året dersom det er en hann som får kull såpass ofte, og siste gang etter fylte 7 år. 
Enn så lenge sier rettningslinjene at gonioskopi bare er anbefalt en gang i hundens liv, men det er mulig at det kommer nye retningslinjer som anbefaler gonioskopering flere ganger i løpet av hundens liv også.

For de hundene som ikke går i avl er det fint for meg som oppdretter at hunden blir øyelyst og gonioskopert én gang i løpet av sitt liv. Da helst etter fylte 18mnd slik at hunden ikke nærmest er valp når disse undersøkelsene foretas.  Jeg ønsker at dette skal gjøres da det gir meg en oversikt over hva som kan ligge på linjene jeg jobber med som oppdretter.


Diagrammet viser at nesten 40% av valpene planlegges og øyelyes. Flere av disse er fra kull som foreløpig ikke er 18 mnd og således kan sees på som "for unge". Nesten 23% er øyelyst fri, en hund har en diagnose. Dette er snakk om ett feilstilt øyehår og diagnosen er da distichiasis av mild grad. Ikke noe som vil plage hunden da håret er så kort at det ikke rekker inn til hornhinnen, ikke noe som vil utvikle seg, og ikke noe som vil være til hinder i avl mot en frilyst partner. 
Det er litt færre hunder som er og/eller planlegges gonioskopert. Dette kan være pga problemer med tilgang til en som kan gonioskopere - spesielt gjelder det de som bor steder hvor de benytter seg av tilreisende øyelysere. Disse veterinærene vil ikke alltid ha med seg nødvendig utstyr for gonioskopi dersom de ikke har blitt forespeilet at dette er et ønske dit de kommer. 
Siberian Husky er en leddfrisk rase, og jeg som oppdretter har ikke hatt et veldig stort fokus på at mine kjøpere skal HD røntge og i enda mindre grad AD røntge.
Jeg har likevel tatt en beslutning om i fremtiden både HD og AD røntge egne hunder. Disse undersøkelsene foretar jeg ikke før hunden er over 24 mnd. Denne alderen er i tråd med OFA sine rettningslinjer, og uttrykker et ønske om en voksen hund som blir røntget. Det er derimot ingen øvre aldersgrense. Med dette i tankene er 7 hunder fortsatt for unge og 5 hunder så vidt blitt gamle nok. Tilsammen utgjør disse hundene 36% av de valpene som er født her hos Snøfrost.

Dette er undersøkelser som gjøres med en hund som har blitt gitt et sederende (bedøvende) middel for så og bli røntget. Bildene vil deretter sendes inn til NKK for offisiell avlesning her i Norge, for de av valpene som bor i andre land vil det være tilsvarende system.


Litt over 50% av hundene er enten røntget med best mulig resultat, HD:A som er beste frigrad. Eller de planlegges å røntges på et seinere tidspunkt. Jeg ser frem til at også disse resultatene kommer inn i fremtiden (5 av disse individene eies av oss). Som forventet er det færre som har, og/eller planlegger å AD røntge sine hunder. De som er AD røtget er fri (grad 0). Fingrene er krysset for at de kommende resultatene vil bli like gode. Andre sykdommer og tilstander
Ingen av hundene har hatt noen hjerte eller nyreproblemer, og ingen har reagert på bedøvelse eller narkose. En del av hundene har aldri fått bedøvelse/narkose og dermed er dette ukjent for disse individene.

Når det kommer til skader så har 5 av hundene knekt en tann på et eller annet tidspunkt (valpetann på minst 1 av dem), en har knekt en klo, og to har hatt et kutt/skade i labben. En hadde en utposning på en testikkel som måtte tas vekk og en har blitt bitt av hoggorm i ung alder. Det er også et par hunder som har blitt bitt av andre hunder, hvorav en måtte sy.

I diagrammet nedenfor er 1 hund er representert ved 2 skader, og hunden med utposning på testikkelen tatt ut, da jeg er litt usikker på om dette skal klassifiseres som skade, eller bare en "tilstand", årsaken til tilstanden er ikke kjent.
2 hunder har hatt et anfall eller flere (6%). Ingen av hundene har fått noen diagnose hos veterinær som de begge har vært hos. 

Den ene antagelig grunnet surstoffmangel i forbindelse med oppkast etter å ha spist (veterinærens mening). Totalt skjedd 4 ganger på et relativt kort tidsrom hos en voksen hund.

Den andre hunden har hatt flere anfall, over lengre tid. Ved første anfall fikk eier beskjed om antagelig kramper i forbindelse med en infeksjon. Hunden er under utredning.Ingen av hundene har rapportert noen problemer med potene. Men en fikk utslett som virket til å være en reaksjon på halm.

Ellers har 3 hunder hatt kløe i forbindelse med parasitter, noe de i ettertid har blitt kvitt. 1 har hatt kløe i forbindelse med en episode av våteksem, og 1 har hatt kløe som virker relatert til allergi, men virker noe usikkert. Hunden spiser Specific tørrfôr og vom og er da symptomfri.Mentalitet og adferd

I møte med kjente mennesker er alle hunde glade og imøtekommende/kontaktsøkende. I møte med fremmede mennesker er flere mer tilbakeholdne, et par er uinteressert, noen vil helst ikke klappes og noen er litt skeptiske, mens de fleste er nysgjerrige og tilgjengelige. To har rapportert at hunden er mest skeptisk til ukjente menn.

Dette var et fritekst spørsmål, men jeg har laget en grafisk fremstilling utfra svarene, med de begrensninger det gir.
Adferd mot hunder de kjenner, noe ikke alle hundene har, så er de aller fleste veldig glade og ivrige, men noen gjør forskjell på individer. Noen få er ikke begeistra for hunder av samme kjønn.

Når det kommer til ukjente hunder er har flere samme adferd som ovenfor kjente. Flere er ivrige og nysgjerrige. Flere rapporterer at hunden kan være litt stram i språket, men ikke aggressiv. Spesielt hunder av samme kjønn kan bli møtt med litt stram fremtoning. Dette er ikke snakk om frislipp situasjoner for de fleste hundenes vedkommende.

Jeg spurte også om noen hadde opplevd at hunden var berørt av underlag eller terreng, og synes dette passer best inn under mentalitet. Det store flertallet er ikke berørt. Noen  liker ikke glatte overflater (3), 1 liker ikke gittertrapper, 1 liker ikke trapper og 1 trives ikke i høyden.Fornøyd med hunden og oppdretter?

Til slutt spurte jeg om de var fornøyde med hunden sin, og med meg/oss som oppdrettere. De hadde også mulighet til å utdype sine svar eller tilføye andre ting de skulle ønske var litt annerledes med hund og/eller oppdretter. 

Her var det mye hyggelig lesning, og alle sier de er fornøyd med både hund og oppdretter. Noe jeg vet er gjeldene også for 1 av de 2 som ikke har svart.
En nevner at hunden ønskes trygg på alle mennesker, og en skulle ønske hunden var litt ivrigere under trekk.

Resten var bare veldig hyggelig lesning om både hunder og Snøfrost som oppdrett.  Ord som erfaren, kunnskapsrik, tilgjengelig for spørsmål, engasjert og interessert gikk igjen fra de som hadde valgt å skrive noe her.

Tusen takk til alle valpekjøpere som tok seg tid til å svare på helseundersøkelsen! 
For oss som oppdrettere er en slik strukturert tilbakemelding veldig verdifull. Dette var vår første forsøk på en slik undersøkelse og den har også vært lærerik i forhold til et par ting ekstra som vi tar med neste gang, samt noen omformuleringer av spørsmålene. Vi kommer antagelig til å sende neste runde om 2 eller 3 år, da det neppe er veldig mye som endrer seg for de voksne hundene på 1 år, og de unge hundene skal få tid til å bli ennå litt eldre først. Summary in English
I asked all my puppy buyers to replay to a health survey in September this year. 31 out of 33 puppies was answered for. 1 of the 2 not answered I know most of the answers to as I have recently spoken to the owner, but the dog is not included here. 

58,1% of the puppies are females, they cycle every 6-8 months on average. 
41,9% are males, 3 are cryptorchids; two unilateral one bilateral
3 of the dogs are neutered/spayed. One of the crypts, 1 female and 1 male with no medical reason.

22,6% of the dogs are eye checked, 1 with a diagosis (distichiasis, mild - 1 short hair in the wrong position). Another 38,7% will get eye checked at a later date. 

Gonioscopy is preformed on 19,4%, another 32,2% is planned at another date. No diagnosis

19,4% are hip x-rayed with A (excellent) as a result, a further 32,3% is planned to do so at another date.

only 6,5% are elbow x-rayed, with free (0, excellent) status, another 19,3% is planned to do so in the future. 


When it comes to other diseases, 2 dogs have had seizures. One presuably because of air obstruction when regugitating grass (the veterinary's words), the other is still being evaluated for a possible diagonsis.

3 has been itching due to parasites, 1 due to a hot spot, 1 because of what might be allergies. The possible allergy dog is free of symptoms on Specific dry kibbles and Vom raw meat.

All dogs seems to have strong paws, no problems reported. 


When it comes to injuries most dogs have never experienced any, but 5 have had a broken tooth, 2 has had a cut or injury in the paw, 1 has been bitten by a viper, 2 has been bitten by another dog. 

In the mentallity section all dogs are happy and outgoing towards humans they know, some dogs are reserved or sceptical towards strangers or simply isn't interessted.
Most dogs are friendly and eager towards dogs they know, there is clearly more dogs that are bit uptight towards dogs they don't know, especially those of the same sex. None are reported as agressive.

3 dogs doesn't like slippery surfaces, 1 dog doesn't like stairs, 1 doesn't like grid stairs and 1 is uncomfortable at heights.

All reported to by happy about their dog and Snøfrost as their breeder.
One mentioned they would have liked a dog that was more outgoing towards all people, and one that they wished for a bit mor hard working dog in harness.

Words like experienced, knowledgable, available for questions, interessted and engaged was used to describe me as the breeder.


Kommentarer