Valpeplaner 2017

Planned litters 2017

Venligst husk på at planer kan endres
Please note that plans may change

Norrønkullet, et tidligere Snøfrost kull
the Norse litter, a previous Snøfrost litter


Jeg får ofte spørsmål om når det neste kullet vil bli født her hos oss på Snøfrost, og om vi har planer for 2017. Vi har planer, men vi har ikke offentliggjort de ennå da det gjenstår å få noen detaljer på plass før vi kan kunngjøre dem.  Men jeg kan si såpass at vi planlegger 2-3 kull i 2017.  Siden Fjellbris ikke samarbeidet i fjor ble hennes kull utsatt til 2017. Det er usikkert når vårt neste kull etter disse vil bli født. Ikke tidligere enn sommeren/høsten 2018 med sikkerhet, antagelig seinere.

Det første kullet vil trolig, og forhåpentligvis, bli det lenge planlagte mellom Donzi og Fjellbris dersom naturen samarbeider denne gangen. Det har vært stor pågang og interesse for dette kullet, og noen mennesker har allerede ventet i nærmere et år. Det er derfor lite trolig at det vil være noe ledige valper til salgs fra dette kullet. Litt avhenger av antall og kjønnsfordeling riktignok.


I ca. april planlegger vi å pare 1 eller 2 av våre yngre tisper. Såga og Stjerne. Hannhundene vil bli offentliggjort når planene er helt klare, og alle helsetester er på plass.  Disse kullene vil bli født rundt juni og vil være leveringsklare i løpet av august 2017 dersom tispene løper 6 mnd etter forrige løpetid.


I often get request about when our next litter will be born here at Snøfrost, and if we have plans for 2017 at all. We do have plans, but we haven't published them yet as some details are still to be sorted out. However I can say as much as we are planning 2-3 litters in 2017. A bit more than in a usual year for us. Due to Fjellbris not cooperating last year, her litter was postponed to 2017. It is uncertain when our next litter after these will be born. No sooner than summer/fall 2018 for sure, probably later. 

The first litter will probably, and hopefully, become the long planned mating between Donzi and Fjellbris if nature cooperates this time. It has been a lot of interest in this litter, and some people have waited for close to a year already. For this reason it is unlikely there will be any available puppies in this litter. It depends somewhat on the number of puppies and their sexes.

Around April we plan to mate 1 or 2 of our younger bitches. Såga and Stjerne. The males will be published when the plans are ready, and all health screens are done. These litters will be born around June and will be ready for their new homes around August 2017 if the girls gets into season 6 months from their last one. Såga - Snøfrost Såga den Vise
Er en tispe som elsker å jobbe i selen, hun er ikke så stor, men har mye krefter for sin størrelse. Hun gjør det også helt greit på utstillinger selv om hun ikke er stilt så mye. Hun har 1 CERT og BIR, og ellers stort sett excellent. Hun er litt reservert mot fremmede, men veldig glad i kos fra sine mennesker.

Hennes partner vil være en hannhund som vil bidra til å ta vare, og forbedre, hennes egenskaper i selen samtidig som han vil være helsetestet og ha et godt eksteriør. Han vil også ha gått flere løp.

Mer om paringen når alt er klart.Såga - Snøfrost Såga den Vise
She's a girl who loves to work in harness. She isn't very big but has a lot of power for her size. She does well in dog shows as well, even if she isn't shown all that much. She has 1 CAC and BOB, and several excellents. She is a bit reserved towards strangers, but loves a cuddle from her own people.

Her partner will be a male who contributes to preserve, and hopefully improve, her capabilities in harness as well as being health screened and be well built. He has run several races as well.

More about this mating when all is ready.
Stjerne - Snøfrost Skimrende Stjernelys
Stjerne er en ung tispe som har utviklet seg veldig bra, noe hennes utstillingsresultater også gjenspeiler.  Hun har BIR, CERT, CACIB og et par R-CERT på noen få utstillinger nå i høst. Som valp ble hun både Best In Show (BIS) og BIS 2.

I selen er hun ivrig og ikke sky for å jobbe, men hun er ikke like intens som Såga som er beskrevet over her. En sterk tispe, som fortsatt trenger en del spanntrening.  Hun er alltid blid og fornøyd. Stort sett alltid logrende.

Hennes partner vil være en hann som har gjort det bra på de få utstillingene han har deltatt, han er godt bygget, og trekker villig både sommer og vinter som enehund. Han vil være helsetestet før en paring finner sted.Stjerne - Snøfrost Skimrende Stjernelys
Stjerne is a young girl who as develped very nicely, something her show results shows as well. She has BOB, CAC, CACIB and a couple of Res-CACs in a few shows this fall. As a puppy she became Best In Show (BIS) and reserve BIS.

In harness she is eager and likes to work, but isn't as intence as Såga that I wrote about above. She's a strong bitch who still need some team training. She is alway happy and wags her tail constantly.

Her partner will be a male that has done very well on the few shows he has participated, he is well built and works in harness both summer and winter as a lone dog. He will be health screened before a mating takes place. 
Kommentarer