Det var en gang Eventyrkullet ankom

Once upon a time the Folk Tales litter arrived

Stolt Naisha med sine nyfødte 14. august 2016
Proud Naisha with her new born on the 14th of August 2016

Natt til 14. august ankom Eventrykullet. Fødselen var rask og enkel. Naisha forstod umiddelbart at de små valpene var noe hun skulle ta vare på og pleie. Som førstegangsmor var hun litt forvirret over hvordan ting skulle gjøres helt i starten, men det fant hun raskt ut av. Nå, etter ca 36 timer i morsrollen er alle detaljer i valpepleie på plass hos henne.

Disse valpene er litt mindre enn vi er vandt til, men de er livskraftige, har ingen problemer med å ta til seg næring og så langt er akkurat som alle andre friske og raske valper vi har hatt. Fødselsvektene er litt usikre da vekta var svært ustabil og mer eller mindre takket for seg. I dag ble det derfor kjøpt inn ny vekt, og i forhold til antatt fødselsvekt har alle valpene gått opp bra på det første halvannet døgnet av sitt liv. De vil bli veid hver dag i ca. 2 uker slik at vi får fulgt nøye med på vektoppganger og kan oppdage eventuelle problemer tidlig dersom en valp skulle falle bak de andre. Det vil nok også merkes og synes på andre måter, men som oppdretter føler jeg en ekstra trygghet ved å kunne følge deres vektkurve.

Naisha hadde langt flere valper enn vi trodde, noe som jo forklarer at de ikke er så store. Vi gjettet på ca. 4, og det kom 6. Dessverre var den ene dødfødt og vi klarte ikke å få liv i henne. Veldig trist når slikt skjer, men det er en del av det som kan skje når man oppdretter et valpekull. Vi gleder oss over de 5 valpene vi har. 1 grå hann, 1 grå tispe, og 3 svarte tisper ligger i kassa og grynter fornøyd ved melkebaren.


On the night to the 14th of August the Folk Tales litter arrived. The whelping went quickly and easilly. Naisha imediatly understood taht the little puppies was something she were supposed to care for. As a first time mother she was a bit confused as to how she should care for them, but she quickly figured out. Now, after about 36 hours of motherhood all the details of puppy care is clear to her. 

These puppies are a bit smaller than we're used to, but they are lively and strong. They have no problems suckling and behaves excactly like healthy puppies should. Their birth weights are a bit of a mystery as our scales decided to act very irradic and more or less said good bye to working at all. Today I bought a new one. In relations to the supposed birth weights all the puppies have gained well the frist day and half of their lives. I will check their weight gain every day for about 14 days to carefully monitor them. This way I might discover if any problems arises at bit earlier.  Of course that will be noticed in other ways as well, but as a breeder I feel an extra security in following their weight gains closely. 

Naisha had a lot more puppies than we thought, which explains why they're not so big. We guessed on 4 and she had 6. Unfortunatly one was still born and we weren't able to revive her. It's very sad when things like this happen, but it is a part of being a breeder as well. We are happy about the 5 puppies we have. There are 1 grey male, 1 grey female and 3 black females in the whelping box, happily grunting at the milk bar. 

The Folk Tales litter, 1 day old
 

Kommentarer