Årsmøtet i NSHK stemte ned forslaget om krav til øyelysning, men...

The General Assably in the Norwegian Siberian Husky Club woted no to make eye exams mandatory before breeding, but....


22. mai var det tid for Årsmøtet til Norsk Siberian Husky Klubb. Dette er klubbens høyeste organ og eneste stedet nye lover og regler kan behandles. I år forelå det er forslag om krav til øyelysning. Dette kan det leses mer om i min bloggpost Øyelysning kun anbefaling eller krav hos Siberian Husky

Klubben har i noen år hatt det som en oppfordring, men da ikke noe nevneverdig har sett ut til å skje i retning av at flere tester sine hunder før avl la jeg  og noen flere ildsjeler inn et forslag om å ha det som krav i forhold til valpelisten til NSHK, ikke for registrering av valpene i NKK slik blant annet NPHK har fått igjennom for Samojed tidligere i år.

Forslaget ble nedstemt med 33 stemmer for og 68 imot.

Noe som i og for seg var et større antall for enn jeg personlig hadde forventet.

Selv om forslaget nå ble stemt ned så er det ingen tvil om at forslaget og diskusjonene rundt dette både i forkant av årsmøtet og i etterkant har satt et økt fokus på øyenlysning og gonioskopi i vår rase. Noen hevder man ikke skal sykliggjøre rasen ved å sette fokus på dette, at rasen da virker mer syk enn hva realiteten er. Det er jo i tilfellet beklagelig. Vi HAR en veldig frisk og sunn rase, og jeg ønsker at det skal forbli slik. Siden øyne er det ene feltet rasen faktisk har litt å ta tak i for å sørge for at det ikke blir et større problem i fremtiden

Hvis man ser på antallet Siberians øyelyst hittil i 2016, så er det noe å påpeke på halvparten (11 av 22). Mesteparten av dette er etter gonioskopi. Noe som understreker viktigheten av gonioskopi og ikke bare en vanlig øyenlysning.  Nå skal det understrekes at årets tall er litt spesielle, da en del av hundene er øyelynst etter mistanke om sykdom eller sykdom hos slektninger. Så normalt sett er tallene langt lavere enn dette.
Jeg tror ingen med viten og vilje vil pare to hunder med trange vinkler (som gir økt sannsynlighet for glaukom), eller to hunder med økt sannsynlighet for å utvikle en annen øyesykdom. Noe kan  man nok aktive med hard bruk av hunden, men slettes ikke alt. Derfor vil jeg stå ved mitt syn at gonioskopi og øyelysning er noe som bør gjøres på alle avlsdyr.
Glaukom kan dere lese om her: Arvelige lidelser hos siberian husky: Glaukom

Jeg håper den økte fokusen som er på øyelidelser og øyelysning + gonioskopi disse månedene vil slå positivt ut i at flere undersøker hundene sine for avl, og avler i tråd med anbefalningene utarbeidet av ECVO (European College of Veterinary Ophtalmologists). Disse kan leses på norsk her: Avlsanbefalinger 2015. Noen hunder kan fint brukes i avl fordi om de har en notis på øynene. Men man bør vite om dette, og velge en avlspartner med kjent status uten samme problem. Enkelte problemer er det ikke anbefalt og avle på uansett. Dersom vi ender opp med at flere øyelyser så vil jeg påstå at mitt mål med forslaget allikevel er nådd, selv om det blir med fortsatte oppfordringer, som flere følger, og ikke som krav.

Håper også på at helse kommer inn på skjemaet for valpeformidling hos Norsk Siberian Husky Klubb!

Jeg anbefaler også at dere leser historien om øyet til Zarya for å få en annen innfallsvinkel: Zarya og øyet


The 22nd of May 2016 it was time for the annual meeting in the Norwegian Siberian Husky Club. This is the highest level of organisation in the club, and it is only at the annual meeting new laws and regulations may be put into work. This year there was a proposal to set eye screening and gonioscopy as a mandatory requirement for animals used in breeding.

For a few years now the club has recommanded that dogs used for breeding should have an eye check and a gnoioscopy done, but not much has happened since it was put in place. There doesn't seem to be any more people out there who takes their dogs for eye checks and gonioscopy before breeding them.  This is one of the reason why a few who feels strongly for this point, myself included, but forward the proposal to make it mandatory. Mandatory for the puppy list at the Norwegian Siberian Husky Club's (NSHK) channels that is, and not to get the puppies registered in NKK as among others the Samoyed, part of the Norwegian Polar Dogs Club, got earlier this year.

Our proposal lost with 33 votes for, 68 against.

This was actually a much better outcome than I personally had expected. 

Even if the proposal was voted down, there is no doubt that this proposal and the discussion around it before and after the annual meeting has increased the focus on eye checs and gonioscopy in our breed. Some claims we shouldn't make the Siberian a sicker breed that it is by putting focus on this issue. That it makes the breed looks far worse off that it really is. If that is true, it isn't the best outcome of the focuse. We DO HAVE a very healthy and fit breed, and I want it to stay that way. Since eyes are the only field I feel our breed really have some health issues in, I find it necessary to put the focus on eyes to prevent it becomming a bigger problem in the future.

If you look at the number of Siberians having their eyes checked so far into 2016, there is some notice on half of them (11 out of 22). Most of these notes are after gonioscopy. Which only underlines how important it is to do both gonioscopy and a regular eye check before breeding your Siberian.  It should be said that this years numbers are a bit out of the ordinary as many of the dogs have been checked after suspicion of disease or disease in close family members. Normally the numbers aren't this gloomy.
I don't think anybody willingly would breed two dogs with narrow or closed angulations in their eyes (which strongly increases the risks of developing glaucoma), nor two dogs with increased risk of any other eye disease. Some might be seen in working the dog hard, but not everything. This is why I stand by my view that all Siberians should be gonioscopied and eye checked before breeding. 

I hope the increased focus on eye health and eye checks + gonioscopy these months will turn out to be a positive thing, making more people checkin their Siberians' eyes before breeding. And then breeds according to the guidllines developed by ECVO (European College of Veterinary Ophtalmologist) among others. Not all dogs needs to be taken out of breeding due to a not on their eyes, but you should know the status and make up for it in choosing the mate with a known status as well and without the same problem. Some problems are not reccomended for breeding at all. 
If we end up with more breeders checking their dogs eyes prior to breeding them, I will claim my goal with the proposal is achieved anyway. The NSHK regulations will still only state it as a reccomandation and not a requirement, but the dogs get checked.


I also hope that health will become a bigger and more visuable part of the litter announcemend form at NSHK!

Kommentarer