HD resultater

Hip x-ray resultsI går kom resultatene fra Fjellbris sin HD røtgen. Det ble A på begge sider.
Yesterday the hip x-ray results from Fjellbris arrived. It ended up as A on both sides.  

Siberians er en rase med lite leddproblematikk, men jeg velger allikevel å undersøke deres hofter. Det er flere grunner til dette. En grunn er at jeg synes det er fint og vite at statusen på mine avlshunder er fri (HD A eller B) og at man ikke uvitende avler på en av de få individene som ikke er fri.  Det er selvsagt veldig fint om man vet statusen på alle andre hunder også, da slektningers status også sier noe om risikoen for at valpene av en gitt kombinasjon kan ende opp med en HD grad.
En annen side er at det i det internasjonale miljøet er forventet at man undersøker hoftestatus på minst sine avlsdyr, også på Siberian Huskies.
En tredje faktor er at dersom noen av mine valpekjøpere har sine valper forsikret i en av de største forsikringsselskapene for dyr i landet, og det oppstår en hofteproblematikk, så vil forsikringen dekke utgifter til dette med to foreldre som er røntget fri. De dekker ikke utgifter til HD problematikk dersom foreldrene ikke er fri, eller har ukjent status (ikke er røntget).


Siberians is a breed with very little problem when it comes to joints, I still choose to check my dogs' hips. There are more than one reason as to why I do so. One is that I find it good to know that  by breeding animals are free of HD (A or B hips), and that one don't unknowingly breed with one of those few dogs that doesn't have a normal score on their hips. Of course it is really good if you know the status of all the other relatives as well. The hip score of the relatives says something about the risk the puppies of a given combination have to end up with hip dysplasia.
Another reason is that it is expected from the international community that you do check the hips, at least on your breeding animals. And this goes for Siberian Huskies as well. 
A third reason is that if one of my puppy buyers have their puppies insured in one of the larges pet innsurance companies in Scandinavia and they do get some hip trouble, they will cover the cost if both parents are scored with normal hips. They will not cover it if the parents aren't normal scored or of uknown status (not scored at all).


Så langt har alle mine hunder, og de valpene av mitt oppdrett som har blitt HD røtget alle fått A som resultat.
So far all my dogs, and the puppies of my breeding that has been hip scored, all gotten A as a result.

N UCH Hightower's A Dream Comes True - Denali
N UCH Takoda Delilah - Gaia, elbow scored 0 (excellent) as well
N UCH NJW-11 NordJW-11 Hightower's Freke Winter Spirit - Freke
Snøfrost Kjølige Fjellbris - Fjellbris
INT CH N DK UCH NW-13 SEJW-12 Snøfrost Isende Rim - Rim, elbow scored 0 (excellent) as well
Snøfrost Svale Dis - Dis

Seinere i år vil også 3 andre hunder som bor her bli HD røntget, jeg håper de fortsetter den gode trenden.
Later this year 3 other dogs living her will be hip scored as well. I hope they will continue the good result trend.

Kommentarer