2016 - planer og håp

2016 - plans and hopesOm under 10 timer starter et nytt år. Et år med planer, ønsker og håp - også når det gjelder hundene. Neste år håper jeg en del av planene går som vi ønsker. Men neppe alt. Det er mange faktorer som skal være på plass for at alt går i boks. Jeg begrenser publiseringen av planer til det som omhandler utstillinger, helseundersøkelser og valper. Planer som jeg i stor grad har mulighet til å kontrollere selv.

Planer for alle hundene:
mange fine turer; med sledenpå vinteren, vogn på våren og høsten, til fots på sommeren. Noe kløving og noe svømming.

Utstillinger:
Stille noen av hundene mer i utlandet, Danmark, Tyskland og kanskje Sverige og Finland. I tillegg til i Norge så klart. The største målet er å få ferdig Frekes VDH (Tyskland) championat, forhåpentligvis hans Internasjonale championat og prøve på det danske championatet også.
Med litt flaks kanskje en eller to av mine andre hunder vil få noen certifikater mot et championat også.
Stille de unge i Norge og prøve å samle noen certificater for et nasjonalt championat.
Prøve få storcertet til Fjellbris slik at hun blir Norsk Utstillingschampion.

Trekk mål:
Få mer dreis på spannet og få godt trente hunder. Håpet er å kunne kjøre 1 eller 2 løp for moro skyld i denne sesongen vi er inne i. Eneste målet vil være å gjennomføre samt at både hunder og jeg vil lære en god del. Det ser ikke helt lovende ut for øyeblikket. Snøen uteblir og jeg både jobber og studerer noe som gjør at jeg har litt mindre tid til å trene hund enn jeg ville foretrukket.  I tillegg er det løpet jeg helst vil delta i på en jobbhelg.

Helseundersøkelser:
Gaia vil bli øyelyst for en siste gang, siden hun nå er over 7 år gammel
Såga og Orca vil bli HD røntget
Såga, Orca og Stjerne vil bli øyelyst for første gang og gonioskopert. 
Fjellbris og Freke vil bli øyelyst på nytt.

Valpeplaner:
Jeg håper på et kull fra Fjellbris og en nøye utvalgt hannhund som vil kungjøres seinere på  året. Jeg forventer løpetid mot slutten av mai.

Hunderelaterte planer for meg:
Fullføre ringsekretærutdanningen.


In less than 10 hours a new year begins. A year filled with plans, wishes and hopes - when it comes to the dogs as well. Next year I hope most of the plans runs as we want to, however probably not all will. There are several factors that will play a part in how well it goes. I limit the publication of plans to dog shows, health screens and puppies. Plans that to a large extent is under my control.

Plans for all the dogs:
lots of nice trips, with the sled in winter, cart in spring and fall and on foot during the summer. Some backpacking and some swimming. 

Dog shows:
Show some of my dogs a bit more abroad. Denmark, Germany and perhaps Sweden and Finland too. As well as in Norway of course. The highest goal is to finish Freke's VDH championship, hopefully his International championship and trying for the Danish championship as well. 
With a bit of luck maybe one or two of my other dogs will gain some certificates toward a championship as well. 
Show the youngsters in Norway and try to get some of the certificates for a national championship. 
Try to get the large certificate for Fjellbris making her a Norwegian Show champion.

Working goals:
Get the dogs to go better as a team. I hope to drive one or two races just for fun in the season we have entered now. The only goal is to complete the race and use it as a learing experience for both dogs and myself. However it doesn't look all that promising at the moment. There is no snow to practice on and I both work and study which means I have less time to train the dogs than I would have preferred. And the race I most want to take part in is of course on a weekend that I work.Health screens:
Gaia will get her eyes screened for the last time as she has passed 7 years of age
Såga and Orca will have their hips x-rayed
Såga, Orca and Stjerne will get their eyes screened for the first time, including gonioscopy
Fjellbris and Freke will  get their eyes re-screened

Puppy plans:
I hope for a litter out of Fjellbris and a carefully chosen male to be announced later on in the year. I expect her next heat to be towards the end of May. 


Dog stuff for me:
Complete my ring secretary education

Kommentarer