Planlagt kull sommeren 2015

Planned litter summer 2015

4 av valpene fra Værkullet, som har samme mor som det planlagte kullet
4 of the puppies from the Weather litter who has the same dam as the planned litter


Jeg har tidligere på min hjemmeside skrevet at neste kull kommer først i 2016, men av ulike omstendigheter bestemte vi oss for at det beste var å ha et kull nå i sommer, og et neste sommer. Planen var ellers å la den forhåpentligvise moren til dette kullet å få et kull i vinter igjen. Men det er en del ting som taler imot vinterkull. Den mest opplagte, og viktigste, årsaken er at jeg ønsker å bruke henne i spannet til vinteren. 
Den andre årsaken er at det er noe lettere å ha et sommerkull. De betyr i normale tilfeller at valpene kan tilbringe mer tid ute litt tidligere. Noe valpene selv virker til å sette stor pris på.  Vi har ellers alle valpekull inne. Som regel med kjøkkenet som "valpebase". Så det mangler ikke på at de blir husvandte.


Previously I have announced on my webpage that the next litter will probably be in 2016. However for serveral reasons we have decided that the best is for us to have one litter this summer, and one the next summer. The plan was otherwise to have one litter on this hopefully mother next winter. However there are somethings that is against taking a winter litter. The most obvious, and most important, being that I wish to use her in the team this upcoming winter.
The other reason is that we feel it easier to have a litter in the summer. Usually a summer litter means that the puppies may spend more time outside at an earlier age. Something the puppies seems to appreciate s well. Our litters are born and raised in the house. Normally with the kitchen as the "puppy base", so there is no lack of house habituation for them.La meg først presenteren moren.
N UCH Hightower's A Dream Comes True - Denali
HD: A/A 
Øyne: fri 15. nov 2011 og 11.jun 2014
Gonioskopi: fri 15. nov 2011
mor til Værkullet og Julekullet.  Bestemor til Fjellflorakullet.

Hun fyller 6 år denne sommeren og har ikke endret seg noe nevneverdig siden hun ble voksen i en alder av 2,5 år. Hverken fysisk eller psykisk.  Denali er en tispe som har en sterk mentalitet. Det skal mye til at hun blir usikker i noen situasjon. Hun er sosial, uredd og glad. En trivelig hund som vet hva hun vil og ikke vil. Litt sta, men (nesten) alltid mulig å snakke til.
Hun er en sunn og frisk hund og har aldri hatt noen problemer bortset fra et par skader. Slik som et kutt i en labb og et keisersnitt da en stor valp satt fast.
I selen er hun en hund med flere gode lederegenskaper. Hun holder spannet inn til siden og hun drar forbi det meste. Ikke alltid den letteste å styre hvis hun har andre idéer enn meg, men vi blir stort sett enige om å gå min vei. Hun vil alltid videre tur, det å snu er noe av det kjedeligste hun vet.

Både på grunn av alder, og fordi jeg synes det holder med 3 kull fra en tispe. Samt at jeg ikke selv har mulighet til å beholde fler fra samme hund, så blir dette definitivt hennes siste kull. 


First let me present the ucomming mother.
N UCH Hightower's A Dream Comes True - Denali
Hips A/A (Excellent)
Eyes: clear  1th of November 2011 og 11th of June 2014
Gonioscopy: clear 15th of November 2011
mother to the Weather litter and the Christmas litter. Grandmother to the Moutain Flora litter.

She turns 6 years old this summer. She hasn't changed since she became a grown up at 2,5 years old. Denali is a bitch with a strong mentality. She is outgoing, bold and happy. A pleasant dog who knows what she want and what she doesn't want. A bit stubborn but (almost) always possible to tell what to do.
She is healthy and sound, and has never had any problems except for a couple of injuries. She cut her paw once, and she needed a caesarian because of a big puppy that got stuck in her last litter.

In harness she is a dog with some good lead dog skills. She keeps the team into the side of the road/path, she usually runs past pretty much everything. She isn't the best commad leader though as she sometimes have other ideas than me. Usually we agree to go my way. She always wants to continue the trip, turning around is the most boring thing ever.

Because of her age, and because I feel 3 litters from one bitch is enough, this litter will definitely be her last. Nor do I have room to keep more than three puppies from the same dog if I am to keep some from others as well.


Den kommende far er
Carillo Sin Pusher - Pusher
HD: A/A
Øyne: fri 7.mai 2015

Pusher kommer fra to ulike linjer jeg liker svært godt. På farssiden kommer han fra Carillos tidligere store utstillingsstjerner, hunder som også jobbet i selen. Hans bestefar Carillo Silver Sky var den første hunden av disse linjene jeg så i virkeligheten en gang i 2000 og jeg syntes også da han var en vakker hund.  Pushers oldefar er den eneste Siberian som har blitt årets Bamsevinner i NKK (beste hund av alle raser på NKK utstillinger gjennom et helt år).  Hans far Carillo Sunglint var en hund jeg vurderte å bruke til mitt første kull. Den gangen falt valget på en annen hund. Nå krysser jeg fingrene for at jeg får hans barnebarn i sommer.
På morssiden kommer Pusher fra den eldste Siberian kennelen som fortsatt eksisterer, Anadyr kennel i Alaska.  Hans mor Alaskan's Chanel of Anadyr gikk som leder på spannet opp i høy alder og var en pen tispe i tillegg til å være en god trekkhund. 
Pusher selv er en god trekkhund. Dette er en egenskap jeg håper han vil gi videre til sine kommende valper her hos meg.  Han er en hund som er hardtarbeidene og har en høy arbeidsmoral. En stor og sterk trekkhund. Eksteriørt er Pusher en fin hund. Han ser ut som en typisk Siberian. Han har et tiltalende hode og uttrykk, er balansert bygget, har god pels og god beinlengde. Mentalt er Pusher av den litt forsiktige typen, noe som gjør at en tispe med en mentalitet som Denali passer ham veldig godt. 
 

The upcomming sire isCarillo Sin Pusher - Pusher
HD: A (excellent)
Eyes: clear the 7th of May 2015

Pusher comes from two different lines that I like a lot. On his sire's side he is from Carillos earlier big show stoppers, dogs that also worked in harness. His grandfather Carillo Silver Sky was the first dog I saw of these lines back in 2000, and I  found him to be a beautiful dog back then as well. Pusher's great grandfather was the only Siberian to become Bamse winner in NKK (best dog of all breeds on NKK international dog shows through a year). His sire Carillo Sunglint was one I considered from my first litter. That time I chose another male. Now I am crossing my fingers for his grand puppies this summer.
On his dam's side he is from the oldest still existing Siberian kennel. Anadyr kennel in Alaska. His dam Alaska's Chanel of Anadyr was a lead dog into a high age. She was a good looking Siberian as well as a very god sled dog. 
Pusher himself is a good working dog. This is a trait I hope he will give to his puppies at my place. He is a hard working and honest dog. A big and strong worker. He is a well built dog with a very nice head and expression, balanced angulations, a good coat and lenght of legs. He looks like a typical Siberian Husky. He is a bit reserved, somthing that makes Denali a good match for him in mentality. 


Pushers familie / Pusher's family


Silver og Sunny, bestefar og far
Silver and Sunny, grandfather and sire

oldefar Wesson
Wesson, great grandfather
mamma Chanel til høyre
his mother Chanel to the right


Kommentarer