Norrønkullets navn


the names of the Norse litter

Yggdrasil illustrert av Oluf Olufsen Bagge (1847)

Norrønkullet er 1 uke gamle i morgen. Da er det Norges nasjonaldag og jeg har andre planer, så tar jeg 1 ukes oppdateringen på kullet i dag.

The Norse litter is 1 week old tomrrow. However I do have some other plans on Norways national day, that means I take the 1 week update today.


De små har vokst en del sin første leveuke, her er i de i samme kurv som nyfødte

The little ones have grown a bit their first week of live. The photo below shows them in the same basket as newborns.
Snøfrost Såga den vise
Såga er en åsynje,  "hun som ser alt" , og er nest etter Frigg. Opprinnelig var hun muligens Frigg selv. Såga bor i Søkkvabekk og svalende bølger stryker over hennes hus. Hun bor der sammen med Odin står det i Grimnismål, noe som er en av indikasjonene på at hun er Frigg. Der drikker hun tilfreds av gullbegre.

Snøfrost Såga "the wise"
Såga is an åsynje (Norse godess), "she who sees everything" and is next to Frigg in rank. Originally she might have been Frigg herselv. Såga lives in Søkkvabekk where cooling waves rolls over her house. In Grimnismål it says that she lives there with Odin, which is an indication she might be Frigg. There she happily drinks from golden cups.
Såga og Odin illustrert av Lorenz Frølich (1895)


Snøfrost Garm den fremste
Garm er den fremste av alle hunder, men en grusom hund som tilhører Hel. Hel er herskerinne over de døde og de 9 dødsrikene i Niflheim. Alle som døde av alderdom eller sykdom havnet hos Hel. Hun er søster til Midgardormen og Fenrisulven, datter av Loke og Angerboda. Garm har blod både om kjeften og brystet og står i bånd ved Gnipaheller, inngangsporten til Hels rike. Han er en av flere dyr som varsler Ragnarok. Garm vil gjø høyt. Under Ragnarok slåss Garm med Ty og de dreper hverande.

Snøfrost Garm "the greatest"
Garm is the greatest of all dogs, but a vicious dog belonging to Hel. Hel rules over the 9 realms of death in Niflheim. All who died from old age or sickness ended up with Hel. She is the sister of the Midgard serpent and the Fenris wolf, doughter of Loke and Angerboda. Garm has blood around his mouth and on his chest. He is chained by Gnipaheller, the doorway to Hel's realm. He is one of several animals said who will alert the comming of Ragnarok. Garm will bark loudly. During Ragnarok Garm and Ty will fight and they slay eachother.  
Hel med Garm illustrert av Johannes Gehrts (1889)

Snøfrost Ymer den digre aka "mr. Big"
Ymer er urjotnen, og en viktig del av den norrøne skapeslesmyten.
Ymer selv ble skapt der ilden fra Muspellheim smelter isen fra Nivlheim. Slik ble også urkua Audhumla til og Ymer livnærte seg av melken fra henne. Audhumbla sliket på en saltstein som ble dekket av rimfrost fra Nivlheim slik slikket hun frem Bor som fikk en sønn Bure. Bure og Bestla er fikk Odin, Vile og Ve og slik startet åsenes ætt.
Mens Ymer sov begynte han og svette fra den venstre armhulen vokste det frem et kvinnelig og et mannelig vesen, og hans ene fot fikk sønn med den andre. Slik ble jotnene til.
Odin, Vile og Ve gjorde opprør mot Ymers ætt og drepte ham, prosessen druktnet nesten alle jotner bortsett fra Bergjelme og konen hans. Slik berget de jotnenes slekt. Av Ymers kropp skapte Odin, Vile og Ve jorden, av blodet sjøer og hav. Konkler og tenner ble til klipper, fjell og steiner. Håret til gress og skoger. Av marken som krøp frem av Ymers lik skapte de dvergene. Så hvelvet æsene Ymers skalle over jorden og lagde himmelhvelvingen. Hjernen ble til skyer og gnister fra Muspellheim ble sol, måne og stjerner.
Det siste de skapte var menneskene da de en dag komforbi to trestammer, en ask og en alm. Odin blåste liv i dem, Vile gav dem forstand og bevegelse, Ve gav dem from, tale, hørsel og syn.

Snøfrost Ymer "the gigantic"
Ymer is a primeval being, and an important part of the Norse creation myth.
Ymer himself was created where the fire from Muspellheim melts the ice from Nivlheim. The primeval cow, Audhumbla, was created in the same way. Ymer lives of her milk. Audhumbla licks on a salty rock covered with frost from Nivlheim, in this way she licked into being Bor, who got a son Bure. Bure and Bestla got the sons Odin, Vile and Ve and this is how the æsers (gods) line was started. 
While Ymer slept he started to sweat, and from his left armpit there grew a female and a  male being, and one of his foots got a son with the other. This is how the first jotuns came into being.
Odin, Vile and Ve rose up against the jotun kin and killed Ymer. In the process almost all the jotuns were drowned except from Bergjelme and his wife. And so the jotun kin continued to exist. From Ymers body they made the eart, from his blood lakes and oceans. His bones and teeth became moutains, cliffs and rocks. His hair turned into grass and forests.  Of the worms which crept out of Ymers corpse the created the dwarves. Then they turned over his skull and made the heaven. His brain became clouds and sparks from Muspellheim they used for sun, moon and stars. The last thing Odin, Vile and Ve created was the humans. One day they walked past a couple of logs, and ash and an elm. Odin blew life into them, Vile gave them a mind and movement, Ve gave them shape, speech, hearing and sight.
 
 
Ymer og Audhumbla illustrert av Nikolai Abraham Abildgaard (1790)Snøfrost Kvasir den gløgge
Kvasir er den smarteste av alle æsene. Etter den første krigen mellom æsene og vanene bestemte de seg for å slutte fred. Som et ledd i prosessen spyttet alle i et kar som tegn på fred mellom de to. For at spyttet ikke skulle gå til spille laget æsene Kvasir. Han var så klok at han kunne svare på alle spørsmål, og reiste rundt i verden og delte av sin kunnskap.
En dag Kvasir var gjest hos dvergene Fjalar og Galar svek de ham og drepte ham. Av blodet hans laget de skaldemjøden. Alle som drakk av denne ville bli en skald (dikter, poet og historieteller. Noe som ble ansett som en klok person). Skaldemjøden ble gitt i oppreisning til jotnen Suttung etter at Fjalar og Galar hadde drept faren hans og måtte trygle for sine liv. Derfor blir den også kalt Suttungs mjød. Odin fikk seinere mjøden tilbake i æsenes varetekt.

Snøfrost Kvasir "the knowledgable"
Kvasir was the  most knowledgable of all the æser (gods). After the first war between the æser and the vaner (another line of Norse gods) they decided to make peace. As a part of the peace process everybody spit in a bowl as a singn of peace between the two kins. To ensure that the spit wouldn't go to waste the æser made Kvasir. He was so knowledgable he could answer all the questions and traveled around the world sharing his knowledge.
One day Kvasir was visiting the dwarves Fjalar and Galar, they betrayed him and killed him. From his blood they made the skaldemead (poetic mead). All who drank from it wold become a skald (a poet and story teller. Someone seen as a clever and wise person). The Skaldemead was given as in payment to the jotun Suttung after Fjalar and Galar had murdered his father and had to beg for their lives. Because of this it is also called Suttungs mead. Odin managed to get the mead back to the æser later on.
Kvasir som drepes av Fjalar og Galar illustrert av Franz Stassen (1920)


Snøfrost Oske den stormende
Oske er en av Odins mange tilnavn.  Odin var i starten stormens og nattens gud og Oske er et tilnavn på Odin som en stormens gud. Først seinere forfremmet til hovedguden, den klokeste og mektigste av alle æser. Han var en krigsgud, en  gud for diktekunsten, en gud seidmagi og visdom.
Sin visdom fikk han ved å drikke av Mimes brønn, og for å få gjøre dette måtte han ofre sitt ene øye. At han var en gud for seid er litt utenom det vanlige, da seid først og fremst var noe kvinner, kalt volver, drev med i norrøn tid.
Odin var jarlene og kongenes gud. Ynglingætten, med blandt annet Harald Hårfagre, hevdet å ha Odin som stamfar.

Snøfrost Oske "the storming"
Oske is on of the many names given Odin in different situations. To begin with Odin was the god of night and storms, and Oske is a name for Odin as a storm god. Later on Odin was made the main god, the wisest and most powerful of all the æser. He was a war god, a poetry god, a seid (a form of magic) god and a god for wisdom.
He got his wisdom by drinking from Mimes well, and in order to do so he had to sacrifice one of his eyes. The fact that he was a god for seid magic is a bit unusual, as said was first and foremost somthing women, called volves, did.
Odin was the god of choice for the chieftains and kings. The Ynglingkin, among them Harald Hårfagre, claimed to be decended from Odin.
Odin på Sleipnir. Arthur Rackham (1867-1939)

Snøfrost Mjøllnir den trofaste aka "Minsten"
Mjøllnir er Tors legendariske hammer. Den er Tors fremste våpen mot jotner og treffer alltid hva den kastes mot for så å komme tilbake til Tors hånd. Mjøllnir ble smidd av dvergene Sindre og Brokk da Loke veddet hodet sitt til Brokk på at broren hans, Sindre, ikke klarte å lage 3 like mektige gaver som de han hadde. Loke hadde klippet av Sivs hår (Siv er Tors hustru) og for å bøte på skaden hadde han fått Ivaldesønnene til å smi Siv et magiske gullhår, Odins spyd Gugne og Frøys båt Skibladner.  Sindre og Brokk lagde da Odins gullring Draupne, grisen Gyllenbuste til Frøy og hammeren Mjøllnir til Tor. Loke prøvde å sabotere smiingen til Sindre og Brokk. Men allikevel avgjorde gudene at hammeren var den jevneste av gavene siden den gav den beste beskyttelsen mot jotnene.
Loke klarte å sno seg unna og få hodet kappet av da han sa Brokk ikke hadde noen rett på halsen, han hadde bare veddet hodet. De endte med å sy sammen leppene på Loke, men han slet de opp igjen.

Snøfrost Mjøllnir "the faithful"
Mjøllnir is the ledgendary hammer of Thor. It is the best weapen against the jotner and always hits what Thor aims it at and returns to his hand. Mjøllnir was forged by the dwarves Sindre and Brokk when Loke bet his head to Brokk that his brother, Sindre, wouldn't be able to make three gifts for the gods as mighty as those he got. Loke had cut off Siv's hair (Siv is the wife of Thor) and to make amence he got the Ivalde sons to make Siv a magical gold hair, a spear called Gugne for Odin and a ship named Skibladner for Frøy. Sindre and Brokk made in return a gold ring named Draupne for Odin, a hog named Gyllenbuste for Frøy and the hammer Mjøllnir for Thor. Loke tried to sabotage the forging of Sindre and Brokk's gifts. However the gods still decided that the hammer Mjøllnir was the mightiest gift of them all, as it gave protection against the jotuns.
Loke managed to wriggle out of getting his head chopped off as he told Brokk he had only bet his head, not his neck. They ended up sawing Loke's lips shut, but he tore them open.

Tors kamp mot jotnene med Mjøllnir i hånden. Illustrasjon av Mårten Eskil Winge (1872)

Kommentarer

  1. Flotte navn,veldig artig å få frisket opp litt mytologi :-)

    SvarSlett

Legg inn en kommentar